คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

Deposit

เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตามที่ธนาคารกำหนด

เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตามที่ธนาคารกำหนด

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ บมจ.ไทยประกันชีวิต และ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • ลูกค้าต้องซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ย ขั้นต่ำ 500,000 บาท ขึ้นไป ต่อกรมธรรม์
 • รายชื่อแบบประกันที่เข้าร่วมเป็นไปตามเอกสาร Sales sheet หรือตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 4.00% ต่อปี ระยะเวลา 4 เดือน เมื่อฝากเงิน ขั้นต่ำ 500,000 บาท และฝากสูงสุดไม่เกินทุน / ค่าเบี้ยประกันปีแรก (เงื่อนไขขึ้นกับแบบประกันที่กำหนด)
 • กำหนดเงื่อนไขชื่อผู้เปิดบัญชี ดังนี้
  • บัญชีเดี่ยว : ชื่อเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
  • บัญชีร่วม : ชื่อเจ้าของบัญชีคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกับผู้ถือกรมธรรม์
 • เปิดบัญชีเงินฝากได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น จำกัด 1 บัญชี ต่อ 1 กรมธรรม์
 • ระยะเวลารับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค.66
 • หากยอดเงินฝากในแต่ละครั้งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้างต้น ยอดเงินฝากทั้งจำนวนที่ฝากพร้อมกันในครั้งดังกล่าวจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
 • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน : ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 • กรณีลูกค้าฝากเงินไม่ตรงตามเงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวนของรายการฝาก ที่ผิดเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก 4 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน ได้แก่กรณีดังนี้
  • กรณีลูกค้าซื้อประกันชีวิต น้อยกว่ายอดเงินฝาก และต่ำกว่าทุน / ค่าเบี้ยประกันชีวิต ขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ในช่วงระยะเวลาพิจารณากรมธรรม์ (15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์)
  • กรณีลูกค้าไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันลูกค้าจะต้องมาติดต่อธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งปฏิเสธจากบริษัทประกัน มิเช่นนั้นยอดเงินฝากรวมทั้งจำนวนจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยตามโปรแกรมเงินฝากนี้ โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝากประเภท 4 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
  • กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝากในระยะเวลาฝาก 4 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  • กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก 4 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร