คุณอยู่ที่

 • ทำไมต้อง CIMB Preferred
 • บริการเพื่อความมั่งคั่ง
 • มุมมองเศรษฐกิจ
 • เอกสิทธิ์ในระดับภูมิภาค
 • บริการช่วยเหลือสำหรับคุณ
 • ลิงค์ด่วน
คะแนนสะสม Preferred Points
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะ
ค้นหาระดับความเสี่ยงในการลงทุนของคุณ
บริการทางการเงินและการลงทุน
คำแนะนำการลงทุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ
อัปเดตภาวะตลาด

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ขยายความคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

 
 • อายุตั้งแต่ 16 ปี - 60 ปี ต่ออายุจนถึง 70 ปี
 • ไม่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้  คนงานก่อสร้าง มอเตอร์ไซด์รับจ้าง พนักงานรับ/ส่งเอกสาร ลูกเรือประมง  พนักงานดับเพลิง ทหาร ตํารวจ  ทนายความ  หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดพิการ ไม่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัยและไม่เป็นโรคประจำตัวขณะทำสัญญา  เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกายหรือจิตใจ
 • ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน
 • กรณีซื้อประกันแล้วแต่ผิดคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย  บริษัทฯ จะยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่รับชำระไว้เต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 • วิธีการรับประกันภัย : ตอบคำถามสุขภาพอย่างง่าย (SIO)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 แผนที่ 1 แผนที่ 2
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 500,000 1,000,000
2.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทําร้ายร่างกาย  สูงสุดไม่เกิน 500,000 1,000,000
3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  สูงสุดไม่เกิน 100,000 200,000
4.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ สูงสุดไม่เกิน (1) 1,000,000 2,000,000
5.การรักษาพยาบาลกรณีเกิดจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้งจ่ายตามจริง 20,000 30,000
6. เงินชดเชยรายวันกรณีเกิดอุบัติเหตุและเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล (สูงสุด 30 วัน ต่ออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง)  วันละ 500 1,000
7. ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  25,000 50,000

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกินที่ระบุในตารางผลประโยชน์ในแต่ละข้อ

 

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อบ.1) 

บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียว ดังนี้ 

 • การเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การสูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • การสูญเสียมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
 • การสูญเสียมือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
 • การสูญเสียเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือ สายตา 1 ข้าง 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

(1) อุบัติเหตุในขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ โดยผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตและดำเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการขนส่งผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารและมีกำหนดการปฏิบัติงานตามเส้นทางและตารางประจำโดยเกิดขึ้นในขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรืออยู่ในยานขนส่งสาธารณะในฐานะผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสาร

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญา

 

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อยกเว้นจากกรมธรรม์หรือ สัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จในใบคำขอเอาประกันภัยอาจเป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนได้
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหรือสารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

หมายเหตุ

 1. แผนประกันอุบัติเหตุ  ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ แคร์ พลัส  เป็นชื่อทางการตลาด  ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน "ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล SOMPO Safeguard"
 2. แผนประกันอุบัติเหตุ  ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ แคร์ พลัส เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้นโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 4. การรับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) “(บริษัทฯ)”
 5. ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทุกกรมธรรม์มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกินปีละ 100,000 บาท โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)
 6. สามารถต่ออายุกรมธรรม์ตามเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์
 7. วิธีการชำระเบี้ยสำหรับการสมัครทำประกันภัยใหม่และปีต่ออายุ ดังนี้  เงินสด  เช็ค หักผ่านบัญชีธนาคาร  บัตรเครดิต
 8. ข้อมูลในเวบไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 9. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 10. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 11. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-119-3000  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.)