คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • นายเศรษฐจักรมีประสบการณ์การทำงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานเกือบ 20 ปี
 • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดำรงตำแหน่ง Executive Vice President, Compliance and Procedure Sector ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ Executive Vice President, Compliance ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับระหว่างปี 2558-2560
 • ก่อนหน้านั้นเป็น Assistant Vice President, Compliance ธนาคารดอยช์แบงก์ จากปี 2546 ถึงปี 2548 และ Executive Director, Head of Compliance ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส จากปี 2548 ถึงปี 2558

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย 

อายุ 

53 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดกำกับการปฏิบัติงาน 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

24 กุมภาพันธ์ 2560

คุณวุฒิการศึกษา

 • Master of Arts in Economic Development and Policy Analysis, University of Nottingham, U.K.
 • Master of Business Administration in Finance, University of Texas at San Antonio, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด