คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 
 • นายสุธีร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
 • ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ และรักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 - วันที่ 31 มกราคม 2564 และดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2563 - วันที่ 31 มกราคม 2564
 • ก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงินของธนาคาร อีกทั้งเป็นกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย 

อายุ 

61 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2564 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - คณะกรรมการตลาดการเงินไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา - บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)