คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายประภาสดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารการตลาด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จากปี 2547 ถึงปี 2553

ประวัติส่วนตัว 

สัญชาติ

ไทย 

อายุ

 59 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารองค์กร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 เมษายน 2553 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี