คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ประสบการณ์การทำงาน

 
 • นายไพศาลมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงินกว่า 20 ปี
 • ก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด Transaction Banking ธนาคาร    ธนชาต จำกัด (มหาชน) จากปี 2557 ถึงปี 2561
 • ก่อนหน้านี้เป็นผู้บริหารสูงสุด GTS Channel Management และผู้บริหารสูงสุด TB Product and Channel Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับระหว่างปี 2555-2557 ผู้บริหารสูงสุด Business Channel and Network Management ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จากปี 2552 ถึงปี 2555 และผู้บริหารสูงสุด Solution Delivery ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) จากปี 2542 ถึงปี 2555

 

ประวัติส่วนตัว 

 

สัญชาติ

ไทย

 

อายุ 

56 ปี

 

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน / ผู้บริหารสูงสุด เทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 พฤษภาคม 2562 

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) / วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(วท.ม.) / วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1 พฤษภาคม 2562 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ไม่มี