คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ผู้บริหารสูงสุดธุรกรรมการเงิน

 

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • Technology : System Engineering, Sahapatanapibul Co.,Ltd
 • Technology : Programmer Analyst, ธนาคารซิตี้แบงก์
 • Product Manager, Data Interlink (Thailand) Co.,Ltd
 • Network / Voice Operations Head, ธนาคารซิตี้แบงก์
 • Head of Solution Delivery, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด
 • Head of Business Channel and Network Management, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • Head of TB Product and Channel Management, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • Head of Transaction Banking, ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)