คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

นายนิติมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญๆด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชีในองค์กรชั้นนำและหน่วยงานกำกับดูแลมายาวนานกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่ง Audit Partner และ Director of Auditing Office  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ระหว่างปี 2539-2561 กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ตลอดจนเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชีและกรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากปี 2543 จนถึงปี 2563    

 

ปัจจุบันนายนิติดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมถึงกรรมการอิสระของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย

อายุ

64 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

18 เมษายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการอิสระ -  บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ - บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • กรรมการอิสระ - บริษั โนวา เอมไพร์  จำกัด (มหาชน)