คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

Quick Details

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และ ระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมการ ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี - สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี - สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์