คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบัน นายนิติดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด

(มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

 

นายนิติมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ ด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชีในองค์กรชั้นนำและหน่วยงานกำกับดูแลมายาวนานกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่ง Audit Partner และ Director of Auditing Office  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ระหว่างปี 2539-2561 กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระหว่างปี 2543-2554 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย จากปี 2544 จนถึงปี 2547 ตลอดจนเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี และกรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากปี 2548 จนถึงปี 2563  และกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในปี 2562-2565

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย

อายุ

65 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

18 เมษายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการในคณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการอิสระ - บริษั โนวา เอมไพร์  จำกัด (มหาชน)