คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบันนายชาญมนูดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

 

ก่อนหน้านี้ นายชาญมนูเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ งานกฎหมาย และกรรมการบริษัทในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จากปี 2554 ถึงปี 2559 ผู้อำนวยการงานกฎหมายกลุ่ม บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2560-2562 Partner และ Senior Associate บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด และ Partner และ Counsellor บริษัท Hunton & Williams (Thailand) Ltd. ระหว่างปี 2532-2554  ตลอดจนเคยทำงานในวงราชการโดยเป็นผู้พิพากษาตั้งแต่ปี 2527 ที่ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา และศาลจังหวัดนครราชสีมา ก่อนเป็นเลขานุการ ศาลแรงงานกลาง จนกระทั่งปี 2532    

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย

อายุ

66 ปี 

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

20 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Law, George Washington University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย - บริษัท พฤกษา  เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  - บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด