คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

Quick Details

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University (U.S.A.)
 • ปริญญาโท Master of Law, George Washington University (U.S.A.)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • Legal Head - บมจ. พฤกษา  เรียลเอสเตท
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - บมจ. ฟินันซ่า
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  - บลจ. ฟินันซ่า