คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

Quick Details

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการและ ประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee

คุณวุฒิการศึกษา

 • Ph.D. (Computer Science): University of Kansas, USA
 • M.S. (Computer Science): University of Kansas, USA
 • B.A. (Statistics): Macquarie University, Australia (Colombo Plan Scholarship)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการอิสระ - บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บจ.ชิค รีพับลิค 
 • ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ - มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้จัดการร่วม - บจ.วตท.เพื่อสังคม