คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

ดร. รอม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด และผู้จัดการร่วม บริษัท วตท. เพื่อสังคม จำกัด  

 

จากการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง ดร. รอมได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2555-2561 กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร้อยละ 40 และกระทรวงการคลังร้อยละ 10) จากปี 2552 ถึงปี 2563 ตลอดจนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานราชการและองค์กรกำกับดูแลอื่นๆอีกหลายแห่ง ได้แก่ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

ไทย 

อายุ

67 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

14 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of  Kansas, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (สถิติ) Macquarie University, ประเทศออสเตรเลีย (Colombo Plan Scholarship)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายฯ - สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)  

 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ชิค รีพับลิค จำกัด