คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน ดาโต๊ะ โรเบิร์ต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร กรรมการและประธานสำรอง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และยังดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา CIMB Bank Berhad และ Trustee มูลนิธิ Yu Cai Foundation

 

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต เข้าร่วมงานกับ Commerce International Merchant Bankers Berhad (ปัจจุบันคือ CIMB Investment Bank Berhad) ในปี 2527 และดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด Corporate Finance จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปและกรรมการบริหาร จนกระทั่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระหว่างปี 2536-2542 หลังจากนั้น ดาโต๊ะ โรเบิร์ต ยังดำรงตำแหน่งใน CIMB Investment Bank Berhad โดยเป็นกรรมการบริหารระหว่างปี 2542-2549 และที่ปรึกษาจากปี 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558  รวมถึงเป็นกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย และต่อมา ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของ CIMB Investment Bank Berhad จากเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงปี 2564 ดาโต๊ะ โรเบิร์ต ยังเป็นประธานกรรมการ Tanjong PCL ช่วงปี 2548-2559 และ CIMB-Principal Asset Management Berhad จากปี 2558 ถึงปี 2561 นอกจากนี้ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการใน Malaysian Investment Banking Association ตลอดจนเป็นกรรมการใน Asian Banking School Sdn Bhd ระหว่างปี 2562-2564

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย 

อายุ 

72 ปี  

ตำแหน่งในธนาคาร

 • ประธานกรรมการ 
 • กรรมการและประธานสำรองคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

5 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิการศึกษา

 • Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
 • Member of the Malaysian Institute of Accountants

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • Trustee - Yu Cai Foundation
 • ที่ปรึกษา  - CIMB Bank Berhad