คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน ดาโต๊ะ โรเบิร์ต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ CIMB Investment Bank Berhad และ ตำแหน่ง Council Member ของ Malaysian Investment Banking Association ตลอดจนเป็นกรรมการ Asian Banking School Sdn Bhd และ Trustee มูลนิธิ Yu Cai Foundation

 

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต เข้าร่วมงานกับ Commerce International Merchant Bankers Berhad (ปัจจุบันคือ CIMB Investment Bank Berhad) ในปี 2527 และดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด Corporate Finance จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปและกรรมการบริหาร จนกระทั่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระหว่างปี 2536-2542 หลังจากนั้น ดาโต๊ะ โรเบิร์ต ยังดำรงตำแหน่งใน CIMB Investment Bank Berhad โดยเป็นกรรมการบริหารระหว่างปี 2542-2549 และที่ปรึกษาจากปี 2549 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558  รวมถึงเป็นกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย นอกจากนี้ ดาโต๊ะ โรเบิร์ต ยังเป็นประธานกรรมการ Tanjong PCL ช่วงปี 2548-2559 และ CIMB-Principal Asset Management Berhad จากปี 2558 ถึงปี 2561

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย 

อายุ 

71 ปี  

ตำแหน่งในธนาคาร

 • ประธานกรรมการ 
 • กรรมการและประธานสำรองคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

5 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิการศึกษา

 • Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
 • Member of the Malaysian Institute of Accountants

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • Trustee - Yu Cai Foundation
 • ที่ปรึกษา  - CIMB Bank Berhad