คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

โปรโมชั่นล่าสุด

รับ e-Coupon Starbucks มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 

รับ Starbucks e-Coupon  มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และมีเงินฝากเฉลี่ย ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

 

1.       ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 และมีเงินฝากเฉลี่ยนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีฯ ถึง วันสิ้นเดือนในเดือนที่เปิดบัญชีฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย)

   1,1) กรณีเปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 พร้อมมียอดเฉลี่ยเงินฝาก 10,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึง

         วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จะได้ รับ Starbucks e-Coupon  มูลค่า 100 บาท

   1.2) กรณีเปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1–31 กรกฎาคม 2564 พร้อมมียอดเฉลี่ยเงินฝาก 10,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ถึง

         วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จะได้ รับ Starbucks e-Coupon  มูลค่า 100 บาท

         (ยกเว้นลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2564 จะเริ่มนับ

          ค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2564)

หมายเหตุ : ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับ 7-Eleven M-Coupon สูงสุด 300 บาท” ด้วย (อ้างอิง https://www.cimbthai.com/th/personal/promotions/latest-promotions/open-chill-d-savings-and-chill-d-debit-card-by-cimb-thai.html)

2.       ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน จึงมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว

3.       ลูกค้า 1 ท่านที่เข้าเงื่อนไขรายการได้ถูกต้อง สามารถรับได้ 1 สิทธิ์ และจำกัดสูงสุดไม่เกิน 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

4.       ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จนถึงวันที่ได้รับ Starbucks e-Coupon  มูลค่า100 บาท มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธินั้นๆ ทันที

5.       ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้น จะต้องลงทะเบียน ผ่านทางไลน์ @cimbthai ที่เมนู ลงทะเบียนสิทธิพิเศษและคูปอง เพื่อรับ Starbucks e-Coupon  มูลค่า 100 บาท ที่เมนู สิทธิพิเศษจากการร่วมกิจกรรมของธนาคาร โดยจะส่ง Starbucks e-Coupon  ให้ภายใน 14 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน สามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนการรับ Starbucks e-Coupon จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที

6.       รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด/ของรางวัลอื่นใดได้ ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน e-Coupon ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

7.       บัตรกำนัล Starbucks e-Coupon ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1.       ผลตอบแทนจาก Starbucks e-Coupon  มูลค่า 100 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)

2.       ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

3.       ระยะเวลา Starbucks e-Coupon  มูลค่า 100 บาท : 25 พฤษภาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

4.       อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด  ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

5.       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 626 7777