คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน เมื่อลงทุนในกองทุนรวมตามที่ธนาคารกำหนด

 

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยชื่อบัญชีเงินฝากประจำ และชื่อบัญชีของกองทุนรวมจะต้องเป็นชื่อเดียวกัน เท่านั้น
 • ฝากเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 2.20% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Money Market) โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ต้องไม่เกินกว่า 50% ของเงินลงทุนรวมทั้งหมดและชื่อบัญชีของกองทุนรวม และชื่อบัญชีเงินฝากประจำต้องเป็นชื่อเดียวกัน  (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 2.20% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อฝากเงิน 500,000 และลงทุนในกองทุนรวม 1,000,000 บาท ในกองทุนที่มีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทุนประเภท SSF/RMF/Money Market เป็นต้น)
 • ระยะเวลารับฝากเงินและลงทุนในกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 66
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน : ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
 • กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝากในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • ระยะเวลารับฝาก : 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 66
 • รายชื่อกองทุนรวมที่เข้าร่วมเป็นไปตามเอกสาร Sales sheet หรือตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กรุณาศึกษาหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) สำหรับแต่ละกองทุนได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. PAM, KSAM, MFC, ONEAM, EASTSPRING, KTAM, KKPAM, LHFUND, ASSETFUND, UOBAM, ABRDN, SCBAM
 • อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.45% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป 3 เดือน
 • กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้และรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ต้องได้รับของสมนาคุณรวมทั้งหมดไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละราย
 • อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมูลค่าไม่เกิน 0.20% ของยอดเงินฝากและเงินลงทุนรวมทั้งหมด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรับรวมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ และไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • หากยอดเงินฝากในแต่ละครั้งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้างต้น ยอดเงินฝากทั้งจำนวนที่ฝากพร้อมกันในครั้งดังกล่าวจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ
 • กรณีผู้ฝากเงินไม่ตรงตามเงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวนของรายการฝากที่ผิดเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน
 • กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก

* อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล