คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

โปรโมชั่นล่าสุด

ลูกค้า Chill D รับฟรี ประกันเจ็บป่วยหลังฉีดวัคซีน COVID-19

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

รับแผนประกันและความคุ้มครองระยะสั้นกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของบริษัทซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และมีเงินฝากเฉลี่ย ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

 

เงื่อนไขเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 และมีเงินฝากเฉลี่ย ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย) ตามรายละเอียดของแต่ละเดือน ดังต่อไปนี้

       หมายเหตุ : ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564

         มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับ 7-Eleven M-Coupon สูงสุด 300 บาท”

         (อ้างอิง https://www.cimbthai.com/th/personal/promotions/latest-promotions/open-chill-d- savings-and-chill-d-debit-card-by-cimb-thai.html)

         และ รับ Starbucks e-Coupon  มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และมีเงินฝากเฉลี่ย ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป            

         (อ้างอิง https://www.cimbthai.com/th/personal/promotions/latest-promotions/starbucks-e-coupon-100-thb.html)

 

2. ลูกค้าต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน จึงมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว

3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เพียง 1 บัญชี

4. ลูกค้า 1 ท่านที่เข้าเงื่อนไขรายการได้ถูกต้อง ได้รับ 1 กรมธรรม์แผนประกันและความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัทซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 500 สิทธิ์แรกต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 1,500 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

5. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จนถึงวันที่ได้รับกรมธรรม์แผนประกันและความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัทซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธินั้นๆ ทันที

6. ผลตอบแทนจาก แผนประกันและความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัทซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)

7. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับ SMS Link เพื่อกรอกข้อมูล สำหรับรับกรมธรรม์ แผนประกันและความคุ้มครองระยะสั้นกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยวันที่เริ่มคุ้มครองจะเริ่มหลังจากยืนยันข้อมูลใน Link เท่านั้น

8. ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ ผ่านทาง e-mail ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่กรอกข้อมูลตาม Link ที่ได้รับ

9. รายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดของ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งการพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ หากต้องการขอชดเชยค่าสินไหม หรือมีปัญหา/ข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อบริษัทประกันภัย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-119-3000  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00)

10. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

11. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด  ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 626 7777

 

เงื่อนไขแผนประกันและความคุ้มครอง

 

เงื่อนไขประกันภัย

 1. ความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1ปี - 99ปี ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่สัญญาได้ตกลงกันไว้ และตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อผู้ขอเปิดบัญชีปิดบัญชี หรือสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
 2. ลูกค้าที่ได้รับกรมธรรม์นี้ขณะพำนักอยู่ในประเทศไทย ชาวต่างชาติที่ต้องการใช้กรมธรรม์นี้จะต้องอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลคุ้มครอง
 3. บริษัทฯ ให้การคุ้มครอง ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เฉพาะวัคซีนที่รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทำหัตถการโดยแพทย์หรือพยาบาลที่โรงพยาบาลสถานพยาบาลเวชกรรม หรือ จุดบริการที่ระบุโดยทางราชการ เท่านั้น
 4. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ความคุ้มครองจะมีผลบังคับตามวันที่ระบุในกรมธรรม์ หากผู้เอาประกันฉีดวัคซีนก่อนแล้วมีอาการข้างเคียง กรมธรมม์นี้จะไม่คุ้มครอง
 5. ผู้เอาประกันภัยสามารถรับแผนประกันภัย ได้ 1 คนต่อกรมธรรม์ เท่านั้น 
 6. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย จะได้ไป SMS Link เพื่อกรอกข้อมูล สำหรับรับกรมธรรม์ แผนประกันและความคุ้มครองระยะสั้นกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่ทีค่าใช้จ่าย โดยวันที่เริ่มคุ้มครองจะเริ่มหลังจากยืนยันข้อมูลใน Link เท่านั้น