คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

พิเศษสุด 2 ต่อ!

กับประกันเดินทาง

ซีไอเอ็มบี ไทย ทราเวล แคร์ (CIMB THAI Travel Care)

ต่อ 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยทันที 16% 

ต่อ 2 ลุ้นบินโตเกียวพร้อมที่พักฟรีและรางวัลอื่นๆอีกมากมายจากซมโปะประกันภัย (มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท)

สมัครประกันเดินทาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

 

เงื่อนไขการจัดกิจกรรมต่อ 2 ลุ้นบินโตเกียวฯ

 

1. กิจกรรมต่อ 2 ลุ้นบินโตเกียวฯ เป็นกิจกรรมที่จัดโดยบริษัทซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. ผู้ที่ซื้อประกันเดินทาง CIMB THAI Travel Care ผ่านช่องทาง CIMB THAI Digital Banking ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 ได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลดังนี้     

     2.1 ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์รายเที่ยวรับ 1 สิทธิ์ต่อกรมธรรม์     

     2.2 ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์รายปีรับ 10 สิทธิ์ต่อกรมธรรม์

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

4. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัดเป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้ โดยบริษัทเพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด จะติดต่อหาผู้โชคดี และผู้โชคดีต้องเพื่อยืนยันการรับรางวัล ภายใน 15 วันหลังจากประกาศรางวัลในแต่ละครั้ง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป

5. ผู้โชคดีที่ยืนยันการรับรางวัล จะต้องหลักฐานได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ มายังบริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ตามที่กำหนด

6. หากผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองในการรับรางวัล

7. หลังจากมีการจับรางวัลแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เจ้าของกรมธรรม์ยกเลิกกรมธรรม์ได้เฉพาะกรณีมีเหตุผลอันสมควรทำให้ไม่สามารถเดินทางได้เท่านั้น โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

8. พนักงานของบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

เงื่อนไขรายละเอียดของรางวัลต่อ 2 ลุ้นบินโตเกียวฯ

 

 

1. รายละเอียดของรางวัล มีดังนี้

 • รางวัลที่ 1 

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-นาริตะ มูลค่า ไม่เกิน 20,000 บาทต่อ 1 ที่นั่ง (1 รางวัล 2 ที่นั่ง) จำนวน 8 ที่นั่ง รวม  มูลค่า 160,000 บาท

2. ที่พัก 5 คืน มูลค่าไม่เกินคืนละ 5,000 บาทต่อคืน รวมไม่เกิน 25,000 บาท ต่อ 1 รางวัล (1 รางวัลพักได้ 2 ท่าน) จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท

3. กระเป๋าเดินทาง Sompo TravelJoy ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท

4. กรมธรรม์ประกันเดินทางรายเที่ยว Sompo TravelJoy แผน B+ มูลค่า 650 บาท (1 รางวัล 2 กรมธรรม์) จำนวน 8  กรมธรรม์ รวมมูลค่า 5,200 บาท

 • รางวัลที่ 2

Apple iPad 9 10.2-inch มูลค่า 12,900 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 129,000 บาท

 • รางวัลที่ 3

Apple Air Pods 2 หูฟังไร้สาย True Wireless มูลค่า 5,500 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 55,000 บาท

 • รางวัลที่ 4

กรมธรรม์ประกันเดินทางรายปี Sompo TravelJoy แผน B+ มูลค่า 6,245 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 124,900 บาท

 • รางวัลที่ 5

กระเป๋าเดินทาง Sompo TravelJoy ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 40,000 บาท

 

2. หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินกว่ามูลค่าของรางวัล ผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง

3. หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตั๋วเครื่องบิน เช่น ค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ต หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเดินทาง เป็นต้น ผู้โชคดีจะต้องดำเนินการชำระเอง

4. ของรางวัลไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้

5. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

6. ผู้โชคดีสามารถเลือกวันที่ต้องการเดินทางรวมถึงโรงแรมที่พักได้เอง แต่จะต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ - นาริตะ ภายในปี 2567 เท่านั้น โดยมูลค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องไม่เกิน 20,000 บาทต่อที่นั่ง และมูลค่าที่พักไม่เกิน 5,000 บาทต่อคืน หากผู้โชคดีเลือกเลือกตั๋วเครื่องบินและที่พักที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าของรางวัลผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง

7. ผู้โชคดีจะต้องแจ้งวันที่ต้องการเดินทางภายใน 15 วัน หลังจากบริษัทฯ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไปแทน

8. ผู้โชคดียินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์รายการในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้โชคดีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขการจับรางวัลต่อ 2 ลุ้นบินโตเกียวฯ

 

 1. จับสลากรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่บริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด พร้อมประกาศผลผ่าน Facebook Fan page SompoThailand (จำนวน 42 รางวัล)
 2. จับสลากรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 5 มกราคม 2567 ที่บริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด พร้อมประกาศผลผ่าน Facebook Fan page SompoThailand (จำนวน 42 รางวัล)
 3. ใบอนุญาตเลขที่ 604-605/2566 ออกให้ ณ อำเภอเมืองนนทบุรี

 

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถติดต่อ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02 119 3000  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 – 17:00 น.)
 • ช่องทางการติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

CIMB Thai Care Center 02 626 7777

CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)

 

รับประกันภัยโดย ซมโปะประกันภัย