คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย 

 

รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 100 บาท เมื่อเพิ่มยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566

 
 1. สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะผู้ได้รับสื่อประชาสัมพันธ์จากทางธนาคารฯ เท่านั้น ที่มีการเพิ่มยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566
 2. การเพิ่มยอดเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2566 โดยจะนับยอดฝากรวมสะสมในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และต้องคงยอดเงินฝากเพิ่มในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จนถึง ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 3. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นจะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท ตามที่เงื่อนไขธนาคารฯกำหนด ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน โดยสามารถนำโค้ดส่วนลดที่ได้รับไปเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าผ่านบนแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และยังคงเป็นผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การได้รับโค้ดส่วนลดดังกล่าวทันที
 5. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่ได้รับข้อความจากทางธนาคารฯ เท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 6. จำกัดสิทธิ์การได้รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
 1. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถนำไปเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าโดยไม่มีขั้นต่ำผ่านแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น (ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าจัดส่ง) 1.       โดยใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566
 2. โค้ดส่วนลด Shopee ใช้เป็นส่วนลดสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมดเท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าของโค้ดส่วนลดที่ระบุไว้
 3. เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
 4. ผลตอบแทนจากโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 6. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.

 

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee

 
 1. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 กรกฎาคม 2566
 2. ผลตอบแทนจากโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี และ โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 50 บาท เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.5% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)
 3. จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดแต่ละครั้ง โดยการใช้โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ /โค้ด/ครั้ง สำหรับเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าและใช้ผ่านแอป
  พลิเคชัน Shopee เท่านั้น
 4. ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้นตั๋วและบัตรกำนัล เกมดิจิทัลและบัตรเติมเกม ทองคำแท่งและทองคำแผ่น หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ และเงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Shopee (Thailand)
 5. ส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ Shopee (Thailand) ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 น.-17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์