คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

 

ดาวน์โหลดแอปสินเชื่อ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่นี่ https://www.cimbthaionlinecampaign.com/yTr4E

 

โปรแกรมสินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่สมัครผ่านแอปพลิเคชันสินเชื่อ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น

สมัครวันที่  1 กรกฎาคม 2564  ถึง  31 ธันวาคม 2564

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ดอกเบี้ยพิเศษ ผ่านแอปพลิชันสินเชื่อ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 สำหรับพนักงานประจำ

ดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)

วงเงินอนุมัติสูงสุด

อายุสัญญา

12,000  บาท

24%

18,000  บาท

6,9,12 เดือน

20,000 บาท

20%

30,000  บาท

6,9,12 เดือน

30,000 บาท

18%

60,000 บาท

6,9,12 เดือน

30,000 บาท 15% 1,500,000  บาท 36 เดือน

*อัตราดอกเบี้ยพิเศษ นับจากวันที่อนุมัติ  

 

 

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลผ่านแอปพลิเคชันสินเชื่อ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • สินเชื่อบุคคลนี้เป็นสินเชื่อที่มีลักษณะแบบผ่อนชำระเป็นงวด
 • เมื่อได้รับอนุมัติธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัครเท่านั้น ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • พนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน เฉพาะลูกค้าทีไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 ท่านจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขอให้ท่านแจ้งรายละเอียด หากอยู่ระหว่างขอหรือมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับสถาบันการเงินอื่นทั้ง Bank และ Non Bank
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% ต่อปี จากเงินต้นค่างวดที่ลูกค้าค้างชำระแต่ละงวดจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือ จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆและเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

หมายเหตุ พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน