คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เงินทุนฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินหลากหลายตามความต้องการ
เงินทุนฉุกเฉิน
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
วงเงินหลากหลายตามความต้องการ

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร

 • ให้ทุกแผนในอนาคตง่ายขึ้น ด้วยแคชลิงค์ เปลี่ยนเงินฝากในบัญชี ของคุณเป็นสินเชื่อ
 • อายุขั้นต่ำ 20 ปีบริบูรณ์

สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน

1. เงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำที่รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา สัดส่วน 100% ของเงินฝาก

2. เงินฝากประจำที่รับดอกเบี้ยล่วงหน้าหรือรายเดือน สัดส่วน 90% ของเงินฝาก

3. บัตรเงินฝาก สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก

4. ตั๋วแลกเงิน สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก

5. Structured BE สัดส่วนวงเงินกู้ต่อหลักประกัน 90% ของเงินฝาก

 

หมายเหตุ: เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / สำเนาหนังสือเดินทาง

 • สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส (ถ้ามี)

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

 • สำเนาบัญชีเงินฝากประจำที่เป็นประกัน (กรณีลูกค้าเปิดบัญชีกับธนาคารไว้แล้วและนำมาให้เป็นประกัน) / สำเนาใบรับเงินฝากประจำ /

 • สำเนาบัตรเงินฝาก / สำเนาตั๋วแลกเงิน / สำเนา Structured BE ที่จะนำมาค้ำประกันกับธนาคาร

 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวันหน้าแรก เพื่อโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีของลูกค้า / หักบัญชีเพื่อผ่อนชำระหนี้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) / สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมาตรฐาน = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกเพิ่ม 2.5%