• บริการลงทุนในกองทุนรวมอัตโนมัติ

แผนการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายทางการเงิน ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมแบบอัตโนมัติรายเดือน Automatic Investment Plan (AIP)

 • สร้างวินัยการลงทุนด้วยการลงทุนสม่ำเสมอแบบรายเดือน ใช้เงินลงทุนน้อย ลดความเสี่ยง สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
 • ลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุน ด้วยหลักการ DCA (Dollar Cost Averaging)
 • หลากหลายกองทุนให้เลือกลงทุน กองทุนตราสารหนี้ กองทุนหุ้น กองทุนรวมต่างประเทศ กองทุน LTF และ RMF
 • กำหนดวันที่ลงทุนเป็นรายเดือน ทุกวันที่ 5 และ 25 ของทุกเดือน

 

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงสูงและมีความซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไป แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน
  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง รวมทั้งขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
 • การลงทุนในหลักทรัพย์มิใช่การฝากเงิน โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และอาจมีความเสี่ยงของการลงทุนที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน 
  ผู้ลงทุนควรลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โทร0 2626 7777