คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

สมัครง่าย ๆ ขยายความคุ้มครอง
สมัครง่าย ๆ
ขยายความคุ้มครอง

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

• อายุตั้งแต่ 18 ปี – 65 ปี ต่ออายุจนถึง 70 ปี

• ผู้ที่มีประวัติสุขภาพดีมาก่อนทาประกันภัยและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยเรื้อรังใดๆ หรืออาการที่รับรู้ได้ด้วยตัวเองที่ยังไม่ได้รับการรักษา

ณ วันที่เอาประกันภัย

• ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน

• กรณีซื้อแล้วแต่ผิดคุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย บริษัทฯจะยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่รับชาระไว้เต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

• วิธีการรับประกันภัย ตอบคำถามสุขภาพอย่างง่าย (SIO)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง ผลประโยชน์  ( บาท )
S M L Gold Platinum
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย สูงสุด ต่อการเข้าพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง (1)

50,000

300,000

500,000

1,000,000

5,000,000

     1.1) ค่าห้องทั่วไป ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล (ไม่รวมถึงค่าพยาบาลพิเศษ) สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 30 วัน 1,000 3,000 5,000 10,000 20,000
     1.2) ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู    สูงสุดต่อวัน ไม่เกิน 15 วัน แต่รวมกันสูงสุด ไม่เกิน 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง 2,000 6,000 10,000 20,000 40,000
     1.3) ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     1.4) ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     1.5) ค่าแพทย์วิสัญญี จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     1.6) ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
     1.7) ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุดต่อ 1 ครั้ง ต่อวัน ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
การจ่ายผลประโยชน์ข้อ 1.1. - 1.7  รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง 
2. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากการเกิดอุบัติเหตุ          
2.1 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก  ตามที่จ่ายจริง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง  สูงสูดไม่เกิน 10,000 60,000 100,000 200,000 1,000,000

หมายเหตุ : จำกัดค่ายาผู้ป่วยกลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง

(1) การเข้าพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมเพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน การอยู่รักษาตัวโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่า ด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่การรักษาครั้งสุดท้าย และสำหรับผู้ป่วยนอกไม่เกินกว่า 14 วันนับแต่การรักษาตัวครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง  ( Waiting Period )

บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ได้แก่  เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด • ริดสีดวงทวาร • ไส้เลื่อนทุกชนิด • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์  • นิ่วทุกชนิด • เส้นเลือดขอดที่ขา • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่   

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญา

 • การไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จในใบคำขอเอาประกันภัยอาจเป็นสาเหตุให้บริษัทฯปฏิเสธการจ่ายสินไหมทดแทนได้
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม 

 • โรคที่เกิดจากอาการของการติดเชื้อ HIV หรือภาวะของโรคเอดส์ (AIDS)

หมายเหตุ

1. แผนประกันสุขภาพ ซีไอเอ็มบี ไทย  เฮลธ์ แคร์  เป็นชื่อทางการตลาด  ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน "ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล SOMPO ENJOY "

2. แผนประกันสุขภาพ  ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลธ์ แคร์  เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยมิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

3. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย  การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้นโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย

4. การรับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) “(บริษัทฯ)”

5. ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทุกกรมธรรม์มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกินปีละ

    100,000 บาท โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)

6. ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี โดยสามารถต่ออายุกรมธรรม์ตามเงื่อนไขในสัญญากรมธรรม์

7. วิธีการชำระเบี้ยสำหรับการสมัครทำประกันภัยใหม่และปีต่ออายุ ดังนี้  เงินสด  เช็ค หักผ่านบัญชีธนาคาร  บัตรเครดิต

8. เบี้ยประกันภัยข้างต้นแตกต่างตามแผนความคุ้มครองของผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

9. ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จาก

    กรมธรรม์ประกันภัย

11. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

12. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

     โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

13. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  02-119-3000  (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 )