• ซีไอเอ็มบี ไทย พีเอ อีซี่ ไมโคร

ชดเชยรายได้ขณะรักษาตัว

 • เบี้ยประกัน 999 บาทต่อปี
 • คุ้มครองสูงถึง 200,000 บาท
 • ชดเชยรายได้ขณะรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 300 บาทต่อวัน สูงสุด 30 วัน

คุ้มครองคุ้มค่า

 • คุ้มครองทันที โดยไม่ต้องกรอกใบสมัคร
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 10,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ขยายความคุ้มครองพิเศษ

 • ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท
 • ขยายความคุ้มครองการก่อการร้าย 100,000 บาท
 • ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท
 • ผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี ต่ออายุถึง 65 ปี     
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดพิการ ไม่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ณ วันที่ขอเอาประกันภัย และไม่มีโรคประจำตัวขณะทำสัญญา หรือเคยได้รับการรักษาโรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูก และ/หรือกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์
 • ไม่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง , มอเตอร์ไซด์รับจ้าง , พนักงานส่งเอกสาร ,
  ลูกเรือประมง , พนักงานดับเพลิง , ทหาร , ตำรวจ
 • ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 3 กล่องต่อคน
 • กรณีซื้อแล้วแต่ผิดคุณสมบัติฯ บริษัทจะยกเลิกกรมธรรม์ฯ พร้อมคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้เต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1 การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ และ/หรือ การก่อการร้าย)
200,000
2 การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย 100,000
3 การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
4 การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการก่อการร้าย  100,000
5 การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน
30 วันตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
300/วัน
6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย  10,000
7 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000
ค่าเบี้ยประกันภัย / ปี 999

หมายเหตุ: ค่ารักษาพยาบาลแบบลูกค้าสำรองเงินจ่าย*

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงซึ่งสรุปความคุ้มครองได้ดังนี้

 • การเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ หรือเท้า หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของทุนประกันภัย
 • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือ สายตา 1 ข้าง 60% ของทุนประกันภัย

หมายเหตุ

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย และรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากเอกสารรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยขอรับได้จากที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลหรือฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ที่สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

 

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777