คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ประกันชีวิตควบการลงทุน ความคุ้มครอง การถอนเงินที่ยืดหยุ่น เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตควบการลงทุน
ความคุ้มครอง
การถอนเงินที่ยืดหยุ่น
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • อายุของผู้เอาประกัน 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง: จนถึงอายุครบ 99 ปี
 • การชำระค่าเบี้ยฯ: ชำระแบบครั้งเดียวเริ่มต้น 100,000 บาท
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • การแถลงสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย ต้องตอบคำถามเป็นจริงทุกข้อ การแถลงเท็จหรือปกปิดข้อความจริงใด ๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกัน และปฏิเสธสินไหมได้

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นี้:

 • ชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท

 • ความคุ้มครองชีวิตการันตีเริ่มต้น 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว คุ้มครองนานถึงอายุ 99 ปี

 • ฟรีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (Premium Charge) สำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

 • สับเปลี่ยนกองทุนได้ตลอดสัญญาโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและโปร่งใสในการเปิดเผยค่าใช้จ่ายต่าง ๆของกรมธรรม์

 • เพิ่มการลงทุนโดยชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษได้ตามต้องการ

 • ค่าเบี้ยประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายสามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองโดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (เฉพาะกรณีเบี้ยฯ เพิ่มพิเศษ) ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมบริหารกรมธรรม์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

สิ่งที่ผู้เอาประกันควรรู้

1. เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ไม่ใช่การฝากเงิน ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน

 

2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีผลต่อค่าใช้จ่าย

หากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนลดลง จะส่งผลให้ค่าการประกันภัยจะสูงขึ้น เนื่องจากความคุ้มครองชีวิตการันตีเริ่มต้น 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

 

3. ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนไม่คงที่ แม้จ่ายเบี้ยที่คงที่

ค่าใช้จ่ายบางรายการจะแปรผันตามอายุผู้เอาประกันภัย และผลตอบแทนของกองทุน

 

4. ถอนเงินจากกรมธรรม์ได้

การถอนเงินจากกรมธรรม์หรือเวนคืนกรมธรรม์ใน 5 ปีแรกจะมีค่าธรรมเนียม

 

5. เงินลงทุนถูกหักไปชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ทุกเดือน

ค่าใช้จ่ายจะหักจากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายและจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน และถ้าเบี้ยประกันภัยและเงินลงทุนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กรมธรรม์จะสิ้นอายุทันที ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุนให้เติบโตมิฉะนั้นต้องชำระเบี้ยฯ เพิ่มพิเศษ เพื่อให้กรมธรรม์ไม่สิ้นผลบังคับ

 

6. ลดหย่อนภาษีได้เพียงบางส่วน

จะลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ ส่วนที่นำไปลงทุนจะลดหย่อนไม่ได้

 

7. ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

ส่วนเงินที่นำไปลงทุนจะไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติ

1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในเอกสารเสนอขาย รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ จากหนังสือชี้ชวน

 

2. การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยฯที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไรอาจได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุนอาจได้ผลตอบแทนต่ำลงหรือบางกรณีอาจขาดทุนกล่าวคืออาจไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน

 

3. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

 

4. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในอดีต มิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต

 

5. พิจารณาความพร้อมทางการเงิน ก่อนตัดสินใจทำประกัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความผูกพันทางการเงินระยะยาว

 

6. ทำความเข้าใจ ความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัย และส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทำประกัน

 

7. แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและสอบถามผู้ขายเมื่อมีข้อสงสัย

 

8. ควรกรอกใบสมัครด้วยตัวเอง ไม่ลงนามในเอกสารเปล่า และตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครก่อนลงนาม

 

9. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง โดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทฯ จริง

 

10. ให้ความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพท์จากบริษัทประกันชีวิตภายหลังการซื้อกรมธรรม์

 

11. ติดตามและให้ความสำคัญกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิตเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

 

12. กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงตามอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุน อาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

 

หมายเหตุ

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด โทร. 1351


คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์