คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ระยะเวลาคุ้มครอง ความคุ้มครอง ยืดหยุ่น เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
ยืดหยุ่น
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • การแถลงสุขภาพตามจริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ การพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัน
 • การแถลงสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย ต้องตอบคำถามเป็นจริงทุกข้อการแถลงเท็จหรือปกปิดข้อความจริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกัน และปฏิเสธสินไหมได้

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

กล้าที่จะให้อิสระ

 • กำหนดสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และการลงทุนได้ตามความต้องการ

 • เลือกความคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 50 เท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุผู้ขอเอาประกันภัย

 • วางแผนพอร์ตการลงทุน และสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกสถานการณ์โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

 

กล้าที่จะให้ความคล่องตัว

 • ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • สร้างโอกาสในการลงทุนโดยชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up)

 • สามารถหยุดพักชำระเบี้ยฯ หรือถอนเงินบางส่วนในช่วงเวลาจำเป็น

 

กล้าที่จะให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

 • สิ้นปีที่ 5 รับโบนัสพิเศษ 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักสะสมที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

 • รับประกันว่ากรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลา 15 ปี (5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี)

 • กรณีครบกำหนดสัญญา มีสิทธิขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ทุกๆ 15 ปี สูงสุดไม่เกินปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี

 

*เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

สิ่งที่ผู้เอาประกันควรรู้

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

ไม่ใช่เงินฝาก ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย

หากคุณต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วยและจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น

 

กรมธรรม์นี้มีค่าใช้จ่ายไม่คงที่แม้จ่ายเบี้ยคงที่

ค่าการประกันภัยจะแปรผันกับอายุผู้เอาประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์จะแปรผันกับผลตอบแทนของกองทุน โปรดดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามเล่มกรมธรรม์

 

คุณสามารถถอนเงินได้

การถอนเงินจากกรมธรรม์หรือเวนคืนกรมธรรม์ใน 5 ปีแรก จะมีค่าธรรมเนียมโปรดดูรายละเอียดในตารางค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมด จากเล่มกรมธรรม์

 

เงินลงทุนถูกหักไปชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ทุกเดือน

ค่าใช้จ่ายจะหักจากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายและจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน และถ้าเบี้ยประกันภัยและเงินลงทุนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุนให้เติบโต มิฉะนั้นต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษเพื่อให้กรมธรรม์ไม่สิ้นผลบังคับ

 

ลดหย่อนภาษีได้บางส่วน

ค่าใช้จ่ายในกรมธรรม์ของคุณจะลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ส่วนที่นำไปลงทุนจะลดหย่อนไม่ได้

 

ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

เงินที่นำไปลงทุนจะไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

 

ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติ

 1. พิจารณาความพร้อมทางการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องก่อนตัดสินใจทำประกัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ ผูกพันทางการเงินในระยะยาว

 2. ทำความเข้าใจ ความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัยและส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทำประกัน

 3. แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและสอบถามผู้ขายเมื่อมีข้อสงสัย

 4. ควรกรอกให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและตรวจสอบรายละเอียดก่อนลงนาม

 5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง โดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทฯ จริง

 6. ให้ความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพท์จากบริษัทฯ ภายหลังการซื้อกรมธรรม์

 7. ติดตามและให้ความสำคัญกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

 

 

หมายเหตุ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันภัยเท่านั้น รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) โทร.1351

 

คำเตือน : ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัยเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์