คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ประกันชีวิตควบการลงทุน ความคุ้มครอง ยืดหยุ่นตามที่ต้องการ เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตควบการลงทุน
ความคุ้มครอง
ยืดหยุ่นตามที่ต้องการ
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • อายุรับประกัน 1 เดือนและ1 วัน - 70 ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ.
 • การแถลงสุขภาพตามจริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ การพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย.
 • การแถลงสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย ต้องตอบคำถามเป็นจริงทุกข้อ การแถลงเท็จหรือปกปิดข้อความจริงใด ๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกันและปฏิเสธสินไหมได้.

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 • ได้รับความคุ้มครองชีวิตและมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

 • ออกแบบพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองกับกองทุนรวมคุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

 • สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกช่วงสถานการณ์ แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • หยุดพักชำระเบี้ย หรือ ถอนเงินบางส่วนจากมูลค่ากรมธรรม์ในช่วงเวลาจำเป็นก็สามารถทำได้*

 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้**

   

* เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

** สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามที่เกณฑ์สรรพากรกำหนด

 

สิ่งสำคัญที่ผู้เอาประกันควรรู้

1. เป็นการประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก  ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน

 

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย

หากต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วย และจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น

 

3. ค่าใช้จ่ายจะไม่คงที่ แม้จ่ายเบี้ยคงที่

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยจะแปรผันกับอายุผู้เอาประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์จะแปรผันกับผลตอบแทนของกองทุน โปรดดูรายละเอียด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามเล่มกรมธรรม์

 

4. ทำการถอนเงินได้ตลอดเวลา

หาก ทำการถอนเงินจากกรมธรรม์หรือเวนคืนกรมธรรม์ในช่วง 2 ปีแรกจะมีค่าธรรมเนียมสูง คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจ่ายผ่านก่อนกำหนด ค่าธรรมเนียมนี้สูงสุดสำหรับการถอนเงินใน 2 ปีแรก

 

5. เงินลงทุนถูกหักไปชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ทุกเดือน

ค่าใช้จ่ายจะหักจากเบี้ยฯที่จ่ายและจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน และถ้าเบี้ยฯและเงินลงทุนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุนให้เติบโต มิฉะนั้นต้องชำระเบี้ยฯ เพื่อให้กรมธรรม์ไม่สิ้นผลบังคับ

 

6. ลดหย่อนภาษีได้เพียงบางส่วน

จะลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัยและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ส่วนที่นำไปลงทุนจะลดหย่อนไม่ได้

 

7. ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

ส่วนเงินที่นำไปลงทุนจะไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ตัวเลขที่แสดงในตารางคำนวณผลประโยชน์เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ

ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติ

1. ก่อนตัดสินใจซื้อ กรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในเอกสารเสนอขาย รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ จากหนังสือชี้ชวน

 

2. การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยฯ ที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวมหาก ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไรอาจได้ผลตอบแทนสูงแต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุนอาจได้ผลตอบแทนต่ำลงหรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคืออาจไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน

 

3. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

 

4. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในอดีต มิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต

 

5. พิจารณาความพร้อมทางการเงินในการชำระเบี้ยฯต่อเนื่องก่อนตัดสินใจทำประกัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความผูกพันทางการเงินระยะยาว

 

6. ทำความเข้าใจ ความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัย และส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทำประกัน

 

7. แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและสอบถามผู้ขายเมื่อมีข้อสงสัย

 

8. ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครก่อนการลงนาม

 

9. ขอรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง โดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทฯ จริง

 

10. ให้ความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพท์จากบริษัทประกันชีวิตภายหลังการซื้อกรมธรรม์

 

11. ติดตามและให้ความสำคัญกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิตเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง


12. กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงตามอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้

หมายเหตุ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันภัยเท่านั้น รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด โทร. 1351

 

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์