คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน ความคุ้มครอง การถอนเงินที่ยืดหยุ่น เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
ความคุ้มครอง
การถอนเงินที่ยืดหยุ่น
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 65 ปี
 • ตอบคำถามสุขภาพและตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 • สามารถชำระเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน (ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก / ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบีทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่ออายุ / ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบีทุกธนาคาร) 

        และการหักผ่านบัญชีธนาคาร

        สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในปีถัดไป

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 • รับความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี
 • รับเงินก้อน 100% เมื่อครบกำหนดสัญญา (ณ วันครบรอบกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี)

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร ฉบับ 172)(เฉพาะสัญญาหลัก)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 - อายุ 90 ปี รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ: กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 100.5% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี)

มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

หมายเหตุ: กรณีที่ 100.5% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น

บริษัทฯจะจ่ายเงินครบกำหนด สัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 300,000 บาท 
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่จำกัดจำนวน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของบมจ.ไทยประกันชีวิต (สุขภาพ, รายได้)

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

 • ขึ้นอยู่กับอายุ, เพศ, จำนวนเงินเอาประกันภัย และงวดการชำระเบี้ยประกันภัย

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง หมวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี (บาท) ราย 6 เดือน (บาท) ราย 3 เดือน (บาท) รายเดือน (บาท)

จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 – 999,999

-

-

-

-

จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999

1.00

0.50

0.25

0.08

จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 3,000,000 – 4,999,999

2.00

1.00

0.50

0.16

จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป

3.00

1.50

0.75

0.25

สัญญาเพิ่มเติม

1. ฟรี ผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เฉพาะภัยมาตรฐาน)

กรณีผู้เอาประกันภัย (เฉพาะภัยมาตรฐาน) ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยที่ครบกำหนดชำระทันที หลังจากวันที่เริ่มทุพพลภาพจนถึงวันครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 

ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันอุบัติเหตุ และเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ

 

    ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.)

    สัญญานี้จะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้

    1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

    2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม

    3. ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

        หรือขณะขับขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ

 

2. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2) ได้

กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยตลอดระยะเวลา คบ.2 ที่เหลืออยู่

 

   อายุรับประกัน

 • อายุรับประกันภัยสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง  20 – 50 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เยาว์ต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน – 20ปีบริบูรณ์

 

   ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2)

   สัญญานี้จะไม่คุ้มครองการเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้

   1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

   2. ขณะที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม

   3. ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ

 

 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย 

        เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย 

        และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น 

        หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247

 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต