คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน คุ้มครองระยะยาว สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • การแถลงสุขภาพตามจริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ การพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การแถลงสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย ต้องตอบคำถามเป็นจริงทุกข้อ การแถลงเท็จหรือปกปิดข้อความจริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกัน และปฏิเสธสินไหมได้

 

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 • คุ้มครองยาวถึงอายุ  90 ปี
 • สามารถเลือกความคุ้มครองได้ขั้นต่ำ 8 เท่าของของเบี้ยประกันภัยหลัก (ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 49 ปี)
 • การันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ 4% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ในปีแรก
 • โอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุน ของบริษัทฯ
 • รับความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการลงทุน ชัดเจน โปร่งใส
 • สามารถถอนเงินบางส่วนได้โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์

 

 

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย

 

 • สามารถชำระเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน (ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก / ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือเจซีบี ทุกธนาคาร) และหักผ่านบัญชีธนาคาร
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่ออายุ / ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคาร

 

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร ฉบับ 172)

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย บวกด้วยมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา

จ่ายตามมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 

 

การันตีผลตอบแทน

 

การันตีผลตอบแทน ปีแรก (ขั้นต่ำ) ปีถัดไป (ขั้นต่ำ)

เบี้ยประกันภัยหลัก

( Regular Premium : RP )

4%* 1%*

เบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

( Top-Up Premium : TP )

1%* 1%*

 

* ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์หลังหักค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่าย = ค่าการประกันภัย, ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการประกันภัย, ค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรม์)

 

 

โบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก

รับโบนัสพิเศษ 2% ของเบี้ยประกันภัยหลัก หลังจากชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปีติดต่อกัน โดยจะจ่ายจำนวนเงินดังกล่าวสมทบเข้าไปในบัญชีสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลัก

โบนัสพิเศษถือเป็นอันสิ้นสุดหากใช้สิทธิดังต่อไปนี้

 1. การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย
 2. การถอนเงินมูลค่าบัญชีเงินสะสมจากเบี้ยประกันภัยหลักคืนบางส่วน
 3. การต่ออายุกรมธรรม์

 

รายละเอียดแบบประกันประกันภัย

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 90 ปี
 • จำนวนเบี้ยประกันภัย :

 

จำนวนเบี้ยประกันภัย ขั้นต่ำ สูงสุด

เบี้ยประกันภัยหลัก

(Regular Premium :RP)

ปีละ 12,000 บาท

ไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ)

เบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

(Top-Up Premium : TP)

ครั้งละ 1,000 บาท

ไม่เกิน 100% ของเบี้ยฯ RP

ในแต่ละปีกรมธรรม์

 
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย (คำนวณจากเบี้ยประกันภัยหลัก) : จำนวนที่มากที่สุดระหว่าง :

 

อายุ (ปี) ขั้นต่ำ (จำนวนเท่า)

สูงสุด

ของเบี้ยฯ RP (จำนวนเท่า)

เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง
1 เดือน – 20

จำนวนที่มากที่สุดระหว่าง
100,000 บาท หรือ

8 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก

100* 120*
21 – 40 89* 110*
41 – 49 42 69*
50

จำนวนที่มากที่สุดระหว่าง
100,000 บาท หรือ

5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก

42 69*
51 – 55 29 44
56 – 60 20 29
61 – 65 13 18
61 – 70 9 12

 

หมายเหตุ

 1. *อาชีพดังต่อไปนี้ กรรมกร เกษตรกร ขับรถรับจ้าง งานบ้าน ช่าง ผู้ต้องขัง พนักงานเสิร์ฟ พ่อบ้าน แม่บ้าน รับจ้างทั่วไป รับจ้างทำประมง ลูกจ้างโรงงาน ว่างงาน หญิงอาชีพพิเศษ ชายอาชีพพิเศษ ไม่ระบุอาชีพ และอาชีพอื่นๆ เพศชายซื้อได้ไม่เกิน 45 เท่าของเบี้ย RP และเพศหญิงซื้อได้ไม่เกิน 60 เท่าของเบี้ย RP
 2. นักเรียน นักศึกษา เด็กต่ำกว่าวัยเรียน ในกรณีเงินเอาประกันภัยมากกว่า 1 ล้าน บิดามารดา ต้องมีประกันทุนไม่น้อยกว่าผู้เอาประกัน

 

ค่าใช้จ่ายหลักของกรมธรรม์

 

รายการค่าใช้จ่าย อัตรา

1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย

(Premium Charge)

- เบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium : RP)

จำนวนครั้งที่ได้ชำระเบี้ยฯ RP

ร้อยละของ

เบี้ยประกันภัย

ที่ชำระ

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน

1

2

3

4

5

6

เป็นต้นไป

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11

เป็นต้นไป

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

21

เป็นต้นไป

1-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61

เป็นต้นไป

60%

40%

30%

20%

10%

2%

- เบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

(Top-Up Premium : TP)

4% ของเบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

ค่าการประกันภัย (COI) ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ

ค่าใช้จ่ายการรักษากรมธรรม์

(Policy Fee)

55 บาทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 110 บาทต่อเดือน

(อัตราปัจจุบัน 55 บาท/เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดัชนีราคาผู้บริโภค)

 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกรมธรรม์

 

รายการค่าใช้จ่าย อัตรา

1.ค่าใช้จ่ายในการถอนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย (Surrender Charge)

- เบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium : RP)

 จำนวนครั้งที่ได้ชำระเบี้ยฯ RP 

ร้อยละของมูลค่า

บัญชีเบี้ยฯ RP

ที่ถอน

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน

1

2

3

4

5

6

7

8 เป็นต้นไป

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15 เป็นต้นไป

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

21-24

25-28

29 เป็นต้นไป

1-12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

85 เป็นต้นไป

75%

50%

40%

30%

20%

10%

5%

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

(Top-Up Premium : TP)

จำนวนปีนับจากวันที่ชำระเบี้ย

ประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติม

ร้อยละของมูลค่าบัญชี

เบี้ยประกันภัยส่วนออมเพิ่มเติมที่ถอน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 ปี 1
มากกว่า 4 ปี 0
ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุกรมธรรม์ (Reinstate) ครั้งละ 200 บาทสูงสุดไม่เกิน 500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการขอใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงินของกรมธรรม์ (Statement Fee)

ไม่คิดค่าใช้จ่ายเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นฉบับละ 50 บาท

สูงสุดไม่เกิน 100 บาท

 

ตัวอย่างค่าการประกันภัย (COI)

กรณีผู้เอาประกันภัยเพศชาย ชำระเบี้ยประกันภัยหลักรายปี 1,000,000 บาทจำนวนเงินเอาประกันภัย 8,000,000 บาท

 

อายุ (ปี) ค่าการประกันภัย (COI)
ต่อเดือน (บาท) ต่อปี (บาท) ค่าการประกันภัยสะสม* (บาท)
 อายุ 35 1,393.33 16,719.96 16,719.96
อายุ 40 1,813.33 21,759.96 114,559.92
อายุ 45 2,480.00 29,760.00 245,679.84

*ค่าการประกันภัยสะสมภายใต้สมมติฐานที่ลูกค้าไม่มีการเพิ่ม/ลด จำนวนเงินเอาประกันภัย

 

การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์

 

 • การเวนคืนกรมธรรม์
 • การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย
 • การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

 

การเวนคืนกรมธรรม์

 

เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์นี้ได้โดยการยื่นคำร้องเป็นหนังสือเพื่อขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยตามจำนวนวันที่ยังมิได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) และทำให้กรมธรรม์นี้สิ้นผลบังคับ

การขอเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทฯ จะดำเนินการขายหน่วยลงทุนที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์และอนุมัติ หรือวันที่ประเมินราคาวันแรกที่มีราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน ทั้งนี้ หากวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใดๆ บริษัทฯ จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้โดยวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

หากมีหนี้สินใด คงค้างภายใต้กรมธรรม์นี้ จำนวนหนี้สินดังกล่าวจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ได้รับ

 

การถอนเงินบางส่วน

 

สามารถถอนเงินจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยโดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการถอนแต่ละครั้งจำนวนเงินที่ได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการถอน แต่ละครั้งจะเท่ากับจำนวนเงินที่ถอนหักด้วยค่าใช้จ่ายในการถอนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ ระบุไว้ในตารางค่าใช้จ่ายกรมธรรม์ประกันภัย และมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิภายหลังจาก การถอนจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 8,000 บาท

 

การกู้เงินตามกรมธรรม์ ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

กู้ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.    จำนวนเงินสูงสุดขอกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการถอนบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย และจำนวนเงินกู้ตามกรมธรรม์ประกันภัยรวมดอกเบี้ยสะสมที่ยังไม่ได้ ชำระคืนให้กับบริษัท (ถ้ามี)

2.    จำนวนเงินขั้นต่ำที่ขอกู้แต่ละครั้งต้องไม่น่อยกว่า 2,000 บาท และมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิต้องไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท

3.    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุน (PIR**) บวกร้อยละ 2 โดยดอกเบี้ยจะคำนวณรายวันและจะคำนวณแบบดอกเบี้ยทบต้น เมื่อระยะเวลาในการกู้เงินเกิน 1 ปี

**PIR = Portfolio Interest Rate ผลตอบแทนที่ยังไม่ได้ไปคิดการการันตี

 

การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

 

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ (อัตโนมัติ) ภายหลังการชำระเบี้ยประกันภัย ครบ 2 ปี (ชำระเบี้ยอย่างน้อย 24 เดือน และมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิมากกว่าศูนย์)

 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร.       0 2247 0247
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต