คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน คุ้มครองระยะยาว สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 
 
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน -75 ปี

 

 

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 
 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • ชำระด้วยเงินสด และเช็ค

 

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม 

 • ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองถึง 10 ปี
 • ได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 130% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว*
 • การันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ 1% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ทุกปี
 • โอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุน ของบริษัทฯ
 • รับความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับการลงทุน ชัดเจน โปร่งใส
 • สามารถถอนเงินบางส่วนได้โดยไม่จำเป็นต้องเวนคืนกรมธรรม์
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

*หักด้วยจำนวนเงินที่ถอนออกจากกรมธรรม์ (ถ้ามี)

 

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร ฉบับ 172)

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

จ่ายจำนวนที่มากกว่า ระหว่าง

1. 130% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หักด้วยจำนวนเงินที่ถอนออกจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือ

2. ผลรวมของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย + 30% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

 

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา

จ่ายตามมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย

 

 

 

การันตีผลตอบแทน

 

การันตีอัตราผลตอบแทนต่อปีขั้นต่ำที่ 1% ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์

 

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

 

 • เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวสูงสุด 10 ล้านบาท (นับรวมผลิตภัณฑ์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (GIO) ทุกช่องทาง)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย 130% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

 

 • ขึ้นอยู่กับอายุ, เพศ, จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ

 

 

 

ค่าใช้จ่ายหลักของกรมธรรม์

รายการค่าใช้จ่าย อัตรา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย (Premium Charge) 4% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
ค่าการประกันภัย (COI) ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (Policy Fee) 25 บาทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 110 บาทต่อเดือน(อัตราปัจจุบัน 25 บาท/เดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดัชนีราคาผู้บริโภค)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกรมธรรม์

รายการค่าใช้จ่าย อัตรา

ค่าใช้จ่ายในการถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์

(Surrender Charge)

(% of surrendered amount)

ร้อยละของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์

ปีที่ 1 : 4%

ปีที่ 2 : 3%

ปีที่ 3 : 2%

ปีที่ 4 : 1%

ปีที่ 5 ขึ้นไป : ไม่มีค่าใช้จ่าย

(กรณีถอนเงินบางส่วน จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงและไม่สามารถเพิ่มเบี้ยประกันได้)

ค่าใช้จ่ายในการขอใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงิน

ของกรมธรรม์ (Statement Fee)

ไม่คิดค่าใช้จ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

หลังจากนั้นฉบับละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท

ค่าใช้จ่ายในการขอใบแจ้งรายงานสถานะทางการเงิน

ของกรมธรรม์ (Statement Fee)

ไม่คิดค่าใช้จ่ายเดือนละ 1 ครั้ง

หลังจากนั้นฉบับละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท

การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์

 

 • การเวนคืนกรมธรรม์
 • การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย

 

การเวนคืนกรมธรรม์

 

ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยการแจ้งขอเวนคืนกรมธรรม์ต่อบริษัทเพื่อรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งมีค่าเท่ากับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยค่าใช้จ่ายในการถอนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางค่าใช้จ่ายกรมธรรม์ประกันภัย รวมกับค่าการประกันภัยตามจำนวนวันที่ยังมิได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) และย่อมทำให้กรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นผลบังคับลง

หากมีหนี้สินใด ๆ คงค้างภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ จำนวนดังกล่าวจะถูกหักออกจากมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

 

 

การถอนเงินบางส่วน(ขั้นต่ำ)

 

สามารถถอนเงินจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยโดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการถอนแต่ละครั้งจำนวนเงินที่ได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการถอน แต่ละครั้งจะเท่ากับจำนวนเงินที่ถอนหักด้วยค่าใช้จ่ายในการถอนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ ระบุไว้ในตารางค่าใช้จ่ายกรมธรรม์ประกันภัย และมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิภายหลังจาก การถอนจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 8,000 บาท

 

 

การกู้เงินตามกรมธรรม์ ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

 1. จำนวนเงินสูงสุดขอกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักค่าใช้จ่าย ในการถอนบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยและจำนวนเงินกู้ตามกรมธรรม์ประกันภัยรวมดอกเบี้ยสะสมที่ยัง ไม่ได้ชำระคืนให้กับบริษัท (ถ้ามี)
 2. จำนวนเงินขั้นต่ำที่ขอกู้แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิต้องไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุน ตามที่บริษัทประกาศจ่ายในขณะนั้น บวกร้อยละ 2 ต่อปี โดยดอกเบี้ยจะคำนวณรายวันและจะคำนวนแบบดอกเบี้ยทบต้น เมื่อระยะเวลาในการกู้เงินเกิน 1 ปี

 

หมายเหตุ

 

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต