คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน คุ้มครองระยะยาว สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • การแถลงสุขภาพตามจริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ การพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การแถลงสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย ต้องตอบคำถามเป็นจริงทุกข้อ การแถลงเท็จหรือปกปิดข้อความจริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกัน และปฏิเสธสินไหมได้

 

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 • คุ้มครองยาวถึงอายุ  99 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 18,000 บาท สูงสุดไม่จำกัด
 • สามารถเลือกจำนวนเงินเอาประกันได้สูงสุดถึง 120 เท่า (ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ)
 • จัดพอร์ตการลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • รับโบนัส 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
 •  สามารถใช้สิทธิหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) ได้อัตโนมัติโดยยังได้รับความคุ้มครองอยู่ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี

 

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

ค่าการประกันภัย, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย, ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ได้ตามหลักเกณฑ์ของสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณี เสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง + จำนวนเงินเอาประกันภัยของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม + มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 

กรณี ครบกำหนดสัญญา

บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา

 

โบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP)

 • จ่ายในอัตรา 0.25% ต่อปี* ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
 • จ่ายทุกงวดการชำระเบี้ย ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : การจ่ายโบนัสสำหรับกรมธรรม์ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และไม่เคยถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และไม่เคยหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง และหากมีดำเนินการตามที่แจ้งดังกล่าว การจ่ายโบนัสจะสิ้นสุดลง

*กรณี ชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองเป็นราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน อัตราโบนัสที่ใช้ในการคำนวนจะเท่ากับ 0.25% หารด้วย 2, 4 หรือ 12 ตามลำดับ

 

รายละเอียดแบบประกัน

จำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย

 • หมวดการชำระเบี้ยประกันภัย :

เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP)

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน

(ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน)

เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP)

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน

(ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน)

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium) ชำระได้ตลอดเวลา โดยจะหักค่าดำเนินการประกันภัยก่อนนำไปลงทุน
 • วิธีการชำระเบี้ยประกันปี

งวดแรก / ปีแรก

เงินสด และบัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบีทุกธนาคาร)

งวดต่ออายุ / ปีต่ออายุ

เงินสด, เช็ค บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบีทุกธนาคาร)

และหักผ่านบัญชีธนาคาร

ค่าใช้จ่ายหลักของกรมธรรม์ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกรมธรรม์

การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย

 • การเวนคืนกรมธรรม์
 • การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย
 • การหยุดพักชำระเบี้ย

การเวนคืนกรมธรรม์

        เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์นี้ได้โดยการยื่นคำร้องเป็นหนังสือเพื่อขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์และค่าการประกันภัยตามจำนวนวันที่ยังมิได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) และทำให้กรมธรรม์นี้สิ้นผลบังคับ

        การขอเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันถัดจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์และอนุมัติ หรือวันที่ประเมินราคาวันแรกที่มีราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน ทั้งนี้ หากวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้โดยวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

        หากมีหนี้สินใด ๆ คงค้างภายใต้กรมธรรม์นี้ จำนวนหนี้สินดังกล่าวจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ได้รับ

 

การถอนเงินบางส่วน (ขั้นต่ำ) 

สามารถถอนเงินจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยโดยการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการถอนแต่ละครั้งจำนวนเงินที่ได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการถอนแต่ละครั้งจะเท่ากับจำนวนเงินที่ถอนหักด้วยค่าใช้จ่ายในการถอนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางค่าใช้จ่ายกรมธรรม์ประกันภัย และมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิภายหลังจากการถอนจะต้องเหลือไม่น้อยกว่า 8,000 บาท

การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย

สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ (อัตโนมัติ) ภายหลังการชำระเบี้ยประกันภัย ครบ 2 ปี (ชำระเบี้ยอย่างน้อย 24 เดือน และมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิมากกว่าศูนย์)

สิทธิการให้ความคุ้มครองชีวิตในกรณีมูลค่ากรมธรรม์เท่ากับ หรือน้อยกว่าศูนย์

(NLG = Non Lapse Guaranteed Benefit)

สิทธิการให้ความคุ้มครองชีวิตในกรณีมูลค่ากรมธรรม์เท่ากับ หรือน้อยกว่าศูนย์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยทุกงวดต่อเนื่องตลอดระยะการชำระเบี้ย 5 ปีกรมธรรม์แรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ แม้ว่ามูลค่ากรมธรรม์จะมีค่าติดลบ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิความคุ้มครองชีวิตตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือกไว้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน ตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย และ

2. ไม่เคยมีการถอนเงินจากกรมธรรม์จากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก และ

3. ไม่เคยทำการลดเบี้ยประกันภัยหลัก

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ยังชำระไม่ครบ (ถ้ามี) เป็นหนี้สินที่บริษัทฯ จะต้องหักออกจากผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา

ค่าการประกันภัย, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย, ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ได้ตามหลักเกณฑ์ของสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

 

สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรรู้

1. เป็นประกันชีวิต

ไม่ใช่เงินฝาก ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย

หากต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วยและจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น

3. ค่าใช้จ่ายไม่คงที่แม้จ่ายเบี้ยคงที่

ค่าใช้จ่ายบางรายการจะแปรผันกับอายุผู้เอาประกันภัย และผลตอบแทนของกองทุน โปรดดูรายละเอียดในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

4. ถอนเงินจากกรมธรรม์ได้

การถอนเงินจากกรมธรรม์หรือเวนคืนกรมธรรม์เร็วเกินไปจะมีค่าธรรมเนียมสูง โปรดดูรายละเอียดในตาราง

5. เงินลงทุนถูกหักไปชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ทุกเดือน

ค่าธรรมเนียมจะหักจากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายและจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน และถ้าเบี้ยประกันภัยและเงินลงทุนไม่เพียงพอกับค่าธรรมเนียม กรมธรรม์จะสิ้นอายุทันที ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุนให้เติบโต มิฉะนั้นต้อง Top-Up เพื่อให้กรมธรรม์ ไม่สิ้นอายุ

6. ลดหย่อนภาษีได้เพียงบางส่วน

ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ ส่วนที่นำไปลงทุนลดหย่อนไม่ได้

7. ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

ส่วนเงินลงทุนไม่มีการรับประกันผลตอบแทนตัวเลขที่แสดงในตารางคำนวณผลประโยชน์เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ

 

ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติ

 1. พิจารณาความพร้อมทางการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความผูกพันทางการเงินในระยะยาว
 2. ทำความเข้าใจ ความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัย และส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทำประกัน
 3. แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยจะต้องศึกษาทำความเข้าใจ และสอบถามผู้ขายเมื่อมีข้อสงสัย
 4. ควรกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ไม่ลงนามในเอกสารเปล่า และตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครก่อนลงนาม
 5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง โดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทจริง
 6. ให้ความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพท์จากบริษัทประกันภัยภายหลังการซื้อกรมธรรม์
 7. ติดตามและให้ความสำคัญกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
 8. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดี ผู้เอาประกันภัยก็จะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ดี ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำหรืออาจขาดทุนได้

สิทธิของบริษัท

 1. บริษัทสามารถปฏิเสธคำขอเอาประกันภัย หากลูกค้าปฏิเสธการทำ Suitability test หรือ ให้ข้อมูลที่จำเป็นในใบคำขอเอาประกันภัย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยเปิดเผยข้อมูลเท็จ ปกปิดความจริง บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีปัญหาทางสุขภาพ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอเอาประกัน

ช่องทางการร้องเรียน

ผู้เอาประกันภัย สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

 1. หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดูแลสิทธิผู้เอาประกันภัย ชั้น 6 อาคารไทยประกันชีวิต หรือ โทร. 1124
 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร. 1186 หรือ www.oic.or.th
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) Help Center โทร 0-2263-6000 หรือ www.sec.or.th
 4. นาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2626 7777

 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com
 • บประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต