คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน คุ้มครองระยะยาว สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 

 • คุ้มครองยาวถึงอายุ  99 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุด 30 ล้านบาท
 • จัดพอร์ตการลงทุนได้เอง โดยเลือกลงทุนจากกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • รับฟรีความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ*
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบคำถามสุขภาพ

*ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่กำหนดในกรมธรรม์

 

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

ค่าการประกันภัย, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย, ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ สามารถนำไป

ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ได้ตามหลักเกณฑ์ของสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

กรณี เสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium) (ถ้ามี)

+ จำนวนที่มากกว่าระหว่าง

1. 110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว - มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

ที่ถอนสะสมจากกรมธรรม์ (ถ้ามี) หรือ

2. 10% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว + มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

 

กรณี ครบกำหนดสัญญา

บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา

 

ฟรี การประกันอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต

 • คุ้มครองจนถึงอายุ 75 ปี
 • ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

โบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium)

 • จ่ายในอัตรา 0.25% ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
 • จ่ายโบนัสสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวให้ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5

หมายเหตุ : การจ่ายโบนัสสำหรับกรมธรรม์ที่ไม่เคยใช้สิทธิการถอนเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับ เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว และหากมีการจ่ายโบนัสไปแล้ว และมีการถอนเงินบางส่วนสำหรับเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว การจ่ายโบนัสจะสิ้นสุดลง

 

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

รายละเอียดแบบประกัน

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium)

เริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อราย

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium)

ครั้งละ 10,000 บาท ไม่เกิน 120 ล้านบาท ต่อปี ต่อกรมธรรม์

จำนวนเงินเอาประกันภัย

110% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระครั้งเดียว

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย

 • การชำระเบี้ยประกันภัย :

เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (Single Premium)

ชำระครั้งเดียว

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium)

ชำระได้ตลอดเวลา โดยจะหักค่าดำเนินการประกันภัยก่อนนำไปลงทุน
 •  วิธีการชำระเบี้ยประกันปี

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

ครั้งแรก/งวดแรก ครั้งถัดไป/งวดถัดไป

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium)

เงินสดและหักผ่านบัญชีธนาคาร -
เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up Premium) เงินสดและหักผ่านบัญชีธนาคาร เงินสด / เช็ค / หักผ่านบัญชี

ค่าใช้จ่ายหลักของกรมธรรม์ (เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกรมธรรม์

การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย

 • การเวนคืนกรมธรรม์
 • การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย

 

การเวนคืนกรมธรรม์

        เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ผู้เอาประกันภัยย่อมมีสิทธิที่จะบอกเลิกกรมธรรม์นี้ได้โดยการยื่นคำร้องเป็นหนังสือเพื่อขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์และค่าการประกันภัยตามจำนวนวันที่ยังมิได้ให้ความคุ้มครอง (ถ้ามี) และทำให้กรมธรรม์นี้สิ้นผลบังคับ

        การขอเวนคืนกรมธรรม์ บริษัทจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนที่ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันถัดจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์และอนุมัติ หรือวันที่ประเมินราคาวันแรกที่มีราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน ทั้งนี้ หากวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดของกองทุนใด บริษัทจะทำการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นในวันทำการถัดไปที่สามารถทำรายการได้โดยวันที่ขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

        หากมีหนี้สินใด ๆ คงค้างภายใต้กรมธรรม์นี้ จำนวนหนี้สินดังกล่าวจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ได้รับ

 

การถอนเงินบางส่วน (ขั้นต่ำ)

สามารถถอนเงินจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยโดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการถอนแต่ละครั้งจำนวนเงินที่ได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่ได้รับจากการถอนแต่ละครั้งจะเท่ากับจำนวนเงินที่ถอนหักด้วยค่าใช้จ่ายในการถอนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางค่าใช้จ่ายกรมธรรม์ประกันภัย และมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิภายหลังจากการถอนจะต้อง

เหลือไม่น้อยกว่า 20,000 บาท

 

สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา

ค่าการประกันภัย, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย, ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ได้ตามหลักเกณฑ์ของสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

สิ่งที่ผู้เอาประกันภัยควรรู้

1. เป็นประกันชีวิต

ไม่ใช่เงินฝาก ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย

หากต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วยและจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น

3. ค่าใช้จ่ายไม่คงที่แม้จ่ายเบี้ยคงที่

ค่าใช้จ่ายบางรายการจะแปรผันกับอายุผู้เอาประกันภัย และผลตอบแทนของกองทุน โปรดดูรายละเอียดในตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

4. ถอนเงินจากกรมธรรม์ได้

การถอนเงินจากกรมธรรม์หรือเวนคืนกรมธรรม์เร็วเกินไปจะมีค่าธรรมเนียมสูง โปรดดูรายละเอียดในตาราง

5. เงินลงทุนถูกหักไปชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ทุกเดือน

ค่าธรรมเนียมจะหักจากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายและจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน และถ้าเบี้ยประกันภัยและเงินลงทุนไม่เพียงพอกับค่าธรรมเนียม กรมธรรม์จะสิ้นอายุทันที ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุนให้เติบโต มิฉะนั้นต้อง Top-Up เพื่อให้กรมธรรม์ ไม่สิ้นอายุ

6. ลดหย่อนภาษีได้เพียงบางส่วน

ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์ ส่วนที่นำไปลงทุนลดหย่อนไม่ได้

7. ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน

ส่วนเงินลงทุนไม่มีการรับประกันผลตอบแทนตัวเลขที่แสดงในตารางคำนวณผลประโยชน์เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ

ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติ

 1. พิจารณาความพร้อมทางการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความผูกพันทางการเงินในระยะยาว
 2. ทำความเข้าใจ ความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัย และส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทำประกัน
 3. แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้เอาประกันภัยจะต้องศึกษาทำความเข้าใจ และสอบถามผู้ขายเมื่อมีข้อสงสัย
 4. ควรกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ไม่ลงนามในเอกสารเปล่า และตรวจสอบรายละเอียดในใบสมัครก่อนลงนาม
 5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง โดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทจริง
 6. ให้ความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพท์จากบริษัทประกันภัยภายหลังการซื้อกรมธรรม์
 7. ติดตามและให้ความสำคัญกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
 8. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้นที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดี ผู้  เอาประกันภัยก็จะได้ผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ดี ผู้เอาประกันภัยจะได้ผลตอบแทนต่ำหรืออาจขาดทุนได้

 

สิทธิของบริษัท

 1. บริษัทสามารถปฏิเสธคำขอเอาประกันภัย หากลูกค้าปฏิเสธการทำ Suitability test หรือ ให้ข้อมูลที่จำเป็นในใบคำขอเอาประกันภัย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยเปิดเผยข้อมูลเท็จ ปกปิดความจริง บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้
 4.  กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีปัญหาทางสุขภาพ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอเอาประกัน

ช่องทางการร้องเรียน

 1. ผู้เอาประกันภัย สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้
 2. หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดูแลสิทธิผู้เอาประกันภัย ชั้น 6 อาคารไทยประกันชีวิต หรือ โทร. 1124
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สายด่วนประกันภัย โทร. 1186 หรือ www.oic.or.th
 4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) Help Center โทร 0-2263-6000 หรือ www.sec.or.th
 5. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2626 7777

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร.       0 2247 0247
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com
 • บประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต