คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน คุ้มครองระยะยาว สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายเดือน 12 งวดต่อปีกรมธรรม์ โดยจ่ายงวดละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 - 85 ปี (กรณีรับเงินบำนาญตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกรับเป็นแบบรายงวดได้)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 

 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20-50 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

คุณลักษณะเด่น

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • มั่นใจชีวิตหลังเกษียณ รับเงินบำนาญแน่นอนทุกปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปี เสมือนมีรายได้ต่อเนื่อง จนถึงอายุครบ 85 ปี
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • รับสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี*

 

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

* เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172) และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และ ฉบับที่ 261)

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

ผลประโยชน์เงินบำนาญ

รับเงินบำนาญ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ไปจนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่

ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุ 60 ปี

บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ กรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า ระหว่าง 105% ของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในวันหรือหลังวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 60 ปี และได้รับเงินบำนาญยังไม่ครบ 15 ปี

บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ กรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า ระหว่างเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว หรือเงินบำนาญที่ยังรับไม่ครบ 15 ปี โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียวให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี ทั้งนี้ กรณีรับเงินบำนาญเป็นรายเดือน หากผู้เอาประกันภัย

เสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ โดยยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 12 งวด ในปีกรมธรรม์นั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญรายเดือน ส่วนที่เหลืออยู่ของปีกรมธรรม์นั้นในครั้งเดียว

3. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหลังจากรับเงินบำนาญครบ 15 ปี แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปี

บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ เท่ากับเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตในข้อ 3 หากผลรวมของเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้วมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด

 

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดและเบี้ยสูงสุด : ขึ้นอยู่กับ อายุ และเพศ เบี้ยประกันภัยสูงสุดต่อรายไม่เกิน 5 ล้าน (รวมทุกกรมธรรม์เฉพาะแบบทรัพย์บำนาญG ทุกช่องทาง)
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 10 ปี

 

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

 • ขึ้นอยู่กับอายุ, เพศ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน (ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก / ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่ออายุ / ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือ มาสเตอร์ หรือเจซีบี ทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในงวดถัดไป

 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาอ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต