คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ระยะเวลาคุ้มครอง
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต
ระยะเวลาคุ้มครอง

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • ผู้ขอเอาประกันภัย ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : ไม่จำกัด
 • ตอบคำถามสุขภาพและตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 • วางแผนทางการเงินสำหรับบุตรเพื่อเป็นทุนการศึกษา
 • ต่อยอดเป้าหมายได้อย่างมั่นคง

 • สร้างเงินก้อนได้ง่ายๆ แม้วัยเริ่มทำงาน

 • ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน

 • เปลี่ยนเงินเก็บให้กลายเป็นเงินก้อนได้ง่ายๆ จ่ายเบี้ยสบาย

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร ฉบับ 172 เฉพาะสัญญาหลัก

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

อายุผู้เอาประกันภัย

หมวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี (บาท)

ราย 6 เดือน (บาท) ราย 3 เดือน (บาท) รายเดือน (บาท)

1 เดือน – 50 ปี

277

144.04

74.79

24.93

51 – 60 ปี

281

146.12

75.87

25.29

61 – 70 ปี

285

148.20

76.95

25.65

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท:

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) รายปี (บาท) ราย 6 เดือน (บาท) ราย 3 เดือน (บาท) รายเดือน (บาท)

ต่ำกว่า 100,000 บาท

-

-

-

-

100,000 บาทขึ้นไป

4

2

1

0.33

สัญญาเพิ่มเติม

ฟรีผลประโยชน์การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (ทพ.)

กรณีผู้เอาประกันภัย (เฉพาะภัยมาตรฐาน) ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  บริษัทฯ  จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยที่ครบกำหนดชำระทันที หลังจากวันที่เริ่มทุพพลภาพจนถึงวันครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

 

สัญญานี้จะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม

3. ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ

 

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2) ได้

กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยตลอดสัญญาระยะเวลาสัญญาเพิ่มเติม คบ.2 ที่เหลืออยู่

 

เงื่อนไขสำหรับสัญญานี้:

 • อายุรับประกันภัยสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง  20 – 50 ปี

 • ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เยาว์ต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน – 20 ปีบริบูรณ์

 

สัญญานี้จะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

2. ขณะที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม

3. ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆวิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 • ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี

 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต (วีซ่า มาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร) สามารถชำระได้เฉพาะในปีแรก

 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่ออายุ / ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค และการหักผ่านบัญชีธนาคาร โดยจะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย 

 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์สิ้นความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต