คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน คุ้มครองระยะยาว สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 • เป็นแบบเหมาจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุด
 • ไม่กำหนดวงเงินต่อครั้ง นับผลประโยชน์สูงสุดต่อปี
 • ความคุ้มครองแยกชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน
 • ได้รับเงินชดเชยแม้เจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย

 

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ปีละ 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนของประกันสุขภาพ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน ปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383)

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก

โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก

โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

หรือเบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งหมดให้แก่ผู้รับประโยชน์

 

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.) (สำหรับภัยมาตรฐาน)

ฟรี สำหรับสัญญาประกันชีวิตหลัก (เฉพาะภัยมาตรฐาน) คุ้มครองผู้เอาประกันภัยก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยที่ครบกำหนดชำระทันที หลังจากวันที่เริ่มทุพพลภาพจนถึงวันครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ

กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย คือ

 1. ตาบอดสนิททั้งสองข้าง และไม่มีทางรักษาให้หายได้
 2. การสูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าทั้งสองข้าง
 3.  ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ข้างหนึ่ง กับสูญเสียมือ หรือเท้าข้างหนึ่ง

“การสูญเสียมือ หรือเท้า” หมายถึง การตัดออกตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า หรือการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน

ของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ความคุ้มครอง เพศ อายุรับประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1. สัญญาหลัก

ความคุ้มครองชีวิต

ชาย/หญิง

อายุตั้งแต่ 6 – 70 ปี

(ต่ออายุได้ถึง อายุ 79 ปี)

ถึงอายุ 80 ปี ถึงอายุ 79 ปี
2. สัญญาเพิ่มเติม

การประกันสุขภาพ

ชาย/หญิง

อายุตั้งแต่ 6 – 70 ปี

(ต่ออายุได้ถึง อายุ 79 ปี)

ถึงอายุ 80 ปี ถึงอายุ 79 ปี

ค่าชดเชยรายวัน

ชาย/หญิง

อายุตั้งแต่ 16 – 60 ปี

(ต่ออายุได้ถึง อายุ 79 ปี)

ถึงอายุ 70 ปี ถึงอายุ 69 ปี
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก : 100,000 บาท
4.ต้องตรวจสุขภาพ และต้องตอบคำถามสุขภาพ การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
5.การแถลงสุขภาพตามจริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือการพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
6.การแถลงสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย ต้องตอบคำถามเป็นจริงทุกข้อการแถลงเท็จหรือปกปิดข้อความจริงใดๆอาจจะเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธสินไหมได้

แผนประกันสุขภาพ 

(หน่วย : บาท )

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง Silver Gold Platinum Preferred
1.ความคุ้มครองชีวิต(1),(2) 100,000 100,000 100,000 100,000
แผนความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ
2.ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 1,000,000 5,000,000 15,000,000 30,000,000
พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทยเท่านั้น
1.2 ผลประโยชน์กรณีเป็นผู้ป่วยใน(5)
หมวดที่ 1 - ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน)ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ต่อวัน 2,000 3,000 6,000 12,000

- การรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหารรวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อวัน

(โดยเมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดในหมวดที่ 1 แล้วไม่เกิน 365 วัน)

  จ่ายตามจริง

หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด

และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย จ่ายตามจริง

หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาค่าบริการโลหิต

และส่วนประกอบของโลหิตและค่าบริการทางการพยาบาล

จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 2.3      ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ จ่ายตามจริง

หมวดย่อยที่ 2.4      ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน ต่อครั้ง

(สูงสุด 7 วัน ต่อครั้ง)

20,000 20,000 20,000 จ่ายตามจริง
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษาต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน) จ่ายตามจริง

หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต่อการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ จ่ายตามจริง

หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการสำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม

และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee)

จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) จ่ายตามจริง
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ จ่ายตามจริง
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery(3)) จ่ายตามจริง
2.2 ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน(5)
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจ วินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรง

และเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

จ่ายตามจริง

หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง 

ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

จ่ายตามจริง

หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก

               ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง

จ่ายตามจริง

(สูงสุด 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

  จ่ายตามจริง

(สูงสุด 2 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)

หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด

ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

จ่ายตามจริง

หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา

เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

จ่ายตามจริง
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน จ่ายตามจริง
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก(4) จ่ายตามจริง
3.ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันของสัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน(1)(6) (ต่อวัน)

3.1 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน

ตามจำนวนวันที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน แต่ไม่เกิน 500 วัน (ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง)

1,000 2,000 3,000 3,000

3.2 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน

จำนวน 1 วัน

1,000 2,000 3,000 3,000

(1) กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง 100%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย

(2) กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต รับความคุ้มครอง โดยบริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินที่มากกว่าระหว่าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือ มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งหมดให้แก่ผู้รับประโยชน์

(3) Day Surgery หมายถึง การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล

(4) การผ่าตัดเล็ก หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนังหรือชั้นใต้ผิวหนัง หรือชั้นเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ (Local / Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ

(5) รวมผลประโยชน์ในหมวดที่ 1-13 ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์

(6) การจ่ายผลประโยชน์ในข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 500 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

 • ขึ้นอยู่กับอายุ, เพศ และชั้นอาชีพ

 

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน (ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก / ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่ออายุ / ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือ มาสเตอร์ หรือเจซีบี ทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในงวดถัดไป

 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต