คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

Benefits & Privileges

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน คุ้มครองระยะยาว สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณลักษณะเด่น

 

 • ชำระเบี้ยฯ สั้น ชำระเบี้ยฯ เพียง 8 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี
 • ระหว่างสัญญารับเงินคืนทุกปีรับเงินคืนทุกปี ปีละ 8%(1) ในวันครบรอบกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อน รับเงินคืนสูงถึง 808%(1) ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 80 ปี
 • ความคุ้มครองชีวิตสูง กรณีเสียชีวิตรับความคุ้มครองสูงถึง 800%(3)
 • ลดหย่อนภาษี สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ปีละ 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

 •  รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา
 • ครบกำหนดสัญญา(2) รับเงินครบกำหนดสัญญา 808% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต(3)

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับความคุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับความคุ้มครอง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับความคุ้มครอง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับความคุ้มครอง 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับความคุ้มครอง 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7 รับความคุ้มครอง 700% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 8 - อายุครบ80 รับความคุ้มครอง 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตัวอย่าง การจ่ายผลประโยชน์สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย

เพศชาย อายุ 35 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

ปีกรมธรรม์

เบี้ยประกันชีวิต

เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์

ความคุ้มครองชีวิต(3)

ปีละ
(บาท)

%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงิน
(บาท)

%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงิน
(บาท)

1

736,190

8%

80,000

100%

1,000,000

2

736,190

8%

80,000

200%

2,000,000

3

736,190

8%

80,000

300%

3,000,000

4

736,190

8%

80,000

400%

4,000,000

5

736,190

8%

80,000

500%

5,000,000

6

736,190

8%

80,000

600%

6,000,000

7

736,190

8%

80,000

700%

7,000,000

8

736,190

8%

80,000

800%

8,000,000

9

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

80,000

800%

8,000,000

10

8%

80,000

800%

8,000,000

11

8%

80,000

800%

8,000,000

12

8%

80,000

800%

8,000,000

อายุ 79 ปี

8%

80,000

800%

8,000,000

อายุ 80 ปี

808%(2)

8,080,000

800%

8,000,000

รวม

5,889,520

1,160%

11,600,000

 

 

 

สรุปผลประโยชน์

 
 • ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา

รับเงินคืนปีละ 80,000 บาท (รวม 44 ครั้ง)                                                                          3,520,000 บาท

 • ครบกำหนดสัญญา รับเงินครบกำหนดสัญญา                                                             8,080,000 บาท

รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา                                                                                  11,600,000 บาท

ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก                                                    5,710,480 บาท

สัญญาเพิ่มเติม

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (สำหรับภัยมาตรฐาน)

 

กรณีผู้เอาประกันภัย (เฉพาะภัยมาตรฐาน) ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อนมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยที่ครบกำหนดชำระทันที หลังจากวันที่เริ่มทุพพลภาพจนถึงวันครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันอุบัติเหตุ และเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ

กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย คือ

 1. ตาบอดสนิททั้งสองข้าง และไม่มีทางรักษาให้หายได้
 2. การสูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าทั้งสองข้าง
 3. ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ข้างหนึ่ง กับสูญเสียมือ หรือเท้าข้างหนึ่ง

“การสูญเสียมือ หรือเท้า” หมายถึง การตัดออกตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า หรือการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน

ของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.) สัญญานี้

จะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือ ปราบปราม
 3. ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการ โดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใด ๆ

 

ซื้อสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2) ได้

สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2)

ความคุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย

กรณีผู้ปกครองที่เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยตลอดสัญญาตามระยะเวลาคุ้มครองของ คบ.2 ที่เหลืออยู่

อายุรับประกัน

 • ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (ผู้ปกครอง คือ เฉพาะบิดา และมารดาเท่านั้น) ต้องมีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี
 • ผู้เอาประกันภัย (ผู้เยาว์) ต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน - 20 ปีบริบูรณ์

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2)

สัญญาฉบับนี้จะไม่คุ้มครองการเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. ขณะที่ผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม
 3. ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใด ๆ

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : ไม่มีกำหนด (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของ บมจ.ไทยประกันชีวิต อาทิ (สุขภาพ, รายได้) ของผู้เอาประกันภัย)
 • อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี ขึ้นอยู่กับเพศ และอายุของผู้เอาประกันภัย

อายุ (ปี)

อัตราเบี้ยประกันภัย / 1,000 บาท

ชาย

หญิง

30

696.35

665.01

40

782.02

748.49

50

893.55

861.16

 

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือ มาสเตอร์ หรือเจซีบี ทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในงวดถัดไป

 

(1) ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

(2) กรณีจำนวนเงินผลประโยชน์ 1.01 เท่าของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัท ฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

(3) กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ จำนวนเงินผลประโยชน์ 1.01 เท่าของเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

หมายเหตุ

 

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาอ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website : www.cimbthai.com
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต