คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

คุ้มครองภาระหนี้คงค้าง สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง
คุ้มครองภาระหนี้คงค้าง
สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
ระยะเวลาคุ้มครอง

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 62 ปี (เมื่อรวมกับระยะเวลาคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

สามารถชำระเบี้ยแบบเงินสดและแบบเงินกู้ จำนวนที่ชำระขึ้นอยู่กับทุนประกัน ระยะเวลาเอาประกัน เพศ และอายุผู้เอาประกัน

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

คุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์มีดังนี้:

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด เท่ากับวงเงินสินเชื่อ หรือไม่เกิน 50 ล้านบาท

 • กรณีทำประกันที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี เงื่อนไขตามประกาศจากอธิบดีกรมสรรพากร เลขที่172

 • เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท เงื่อนไขตามประกาศจากอธิบดีกรมสรรพากร เลขที่ 315

หมายเหตุ

 • การขอรับประกันผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ พิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต โทร. 1124

 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบมจ.ไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ผู้สมัครเอาประกันควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) รับเบี้ยประกันภายใต้ชื่อบมจ. ไทยประกันชีวิต เท่านั้น 

 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การพิจารณาของ บมจ. ไทยประกันชีวิต

 • ข้อมูลในที่นี้เป็นเพียงบางส่วนโดยมีจุดประสงค์เพื่อการขายเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบมจ.ไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า