คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

แผนคุ้มครองสินเชื่อ สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง
แผนคุ้มครองสินเชื่อ
สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
ระยะเวลาคุ้มครอง

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 62 ปี (เมื่อรวมกับระยะเวลาคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

วิธีชำระเบี้ยประกัน

สามารถชำระเบี้ยแบบเงินสดและแบบเงินกู้ จำนวนที่ชำระขึ้นอยู่กับทุนประกัน ระยะเวลาเอาประกัน เพศ และอายุผู้เอาประกัน

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

สิทธิเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์นี้:

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

 • ทุนประกันสูงสุด: เท่ากับวงเงินกู้หรือไม่เกิน 50,000,000 บาท

 • สำหรับระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้ คุณสามารถหักเงินค่าประกันชีวิตจากภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี สิทธิประโยชน์นี้เป็นไปตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรเลขที่ 172

หมายเหตุ

 • การขอเอาประกันไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต

 • บประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบมจ.ไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง