คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

เงินผลประโยชน์จ่ายคืน คุ้มครองระยะยาว สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
คุ้มครองระยะยาว
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 

 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 70 ปี

 

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 
 • สามารถชำระเป็นรายปีเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบีทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบีทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในปีถัดไป

 

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 

 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • รับคุ้มครองผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท(1)
 • มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน(2)
 • รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 99 ปี)(3)
 • สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 16 – 50 ปี (กรณีลูกค้าไม่มีประวัติสุขภาพ) จำนวนเอาประกันภัย 10-50 ล้านบาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

(1) ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) จะไม่คุ้มครองโรคมะเร็ง ระยะสุดท้าย ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

(2) ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอันเนื่องจากสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัทฯ สำหรับผู้เอาประกันภัย ที่เริ่มเอาประกันภัยอายุ 18 – 70 ปี ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท โดยผู้เอาประกันภัยต้อง แจ้งความจำนงเมื่อขอเอาประกันใหม่เท่านั้น

(3) กรณีที่บริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้ว บริษัทฯ จะจ่าย จำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์ การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) ที่ได้จ่ายตามบันทึกสลักหลังการขยายความคุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์การ เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

 

 

 

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 
 •  เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร ฉบับ 172)

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือ ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ จำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินผลประโยชน์ การเจ็บป่วย ด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal cancer) ที่ได้จ่ายตามบันทึกสลักหลังการขยายความคุ้มครองการจ่าย ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

 

ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer)(1)

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเกณฑ์สุขภาพตามที่กำหนด และบริษัทฯ ได้พิจารณามอบสิทธิพิเศษ ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง ว่าผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

 1. บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันซีไอเอ็ม บี ไทย ไฮ เน็ท เวิร์ท 99/10 และสูงสุด ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย
 2. กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 50 ล้านบาท เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายข้อนี้แล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองนี้เป็นอันสิ้นสุดลง
 3. กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยมากกว่า 50 ล้านบาท หากบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์จะลดลง (โดยเอาจำนวนเงินเอาประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินเอาประกันที่จ่ายไปแล้วกรณีผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย)

(1) ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) จะไม่คุ้มครองโรคมะเร็ง ระยะสุดท้าย ที่เกิดขึ้นภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ หรือหากมีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย

 

ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยสำหรับโรคมะเร็ง

สัญญาฉบับนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและไม่จ่ายค่าทดแทนหากผู้เอาประกันภัย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งอันเป็นผลมาจากสาเหตุหรือในระยะเวลาดังนี้

 1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาสิ้นผลบังคับ (Reinstatement)หรือก่อนวันที่บริษัทได้อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ ประกันภัยที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้ มีการเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไข ยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว
 2. การติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
 3. การตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งการตรวจรักษาพยาบาล จากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย

 

 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 10,000,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : 999 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข อายุ, เพศ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันและเอกสารประกอบ (นับรวมทุกกรมธรรม์เฉพาะสินค้า "ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99” ทุกช่องทาง)
 1. 100 ล้านบาท : ผู้เยาว์ อายุ 1 เดือน – 15 ปี
 2. 200 ล้านบาท : ผู้เยาว์ อายุ 16 – 17 ปี
 3. 350 ล้านบาท : นักเรียน นักศึกษา อายุ 18 ปี ขึ้นไป, ผู้เกษียณอายุ หรือผู้ไม่มีอาชีพและรายได้ เช่น พ่อบ้าน, แม่บ้าน
 4. 999 ล้านบาท : ผู้มีอาชีพ รายได้ (ยกเว้นเงื่อนไขข้อ 1 - 3)

(กรณีผู้เอาประกันเป็นผู้เยาว์ นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้ไม่มีรายได้ บิดา มารดา ของผู้เอาประกันภัยหรือคู่สมรส ต้องมีการทำประกันโดยมีจำนวนเงินเอาประกันที่ไม่ต่ำกว่าผู้เอาประกันภัย และกรณีทำประกันกับบริษัทประกันอื่นๆ ต้องมีหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น หน้ากรมธรรม์, หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน เป็นต้น)

 

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย 

 

 •  ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย (Terminal Cancer) สูงสุด 50 ล้านบาท
 •  แสดงเอกสารสถานะทางการเงิน
 •  ตอบคำถามสุขภาพและตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 •  การแถลงสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกัน ต้องตอบคำถามเป็นจริงทุกข้อ การปกปิด

ข้อเท็จจริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกัน และปฏิเสธการจ่ายสินไหมได้

 

 

มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย ในกรณีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน (Preferred Rate)

 1. ต้องมีอายุระหว่าง 18 - 70 ปี
 2. กรอกแบบฟอร์มการขอ Preferred rate
 3. ตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขึ้นกับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกัน

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (Non-Medical Limited)

 

 • สูงสุด 20 ล้านบาท ต่อท่าน : อายุ 1 เดือน – 15 ปี*
 • สูงสุด 50 ล้านบาท ต่อท่าน : อายุ 16 - 50 ปี
 • สูงสุด 20 ล้านบาท ต่อท่าน : อายุ 51 - 55 ปี

*ขอเอกสารสมุดสุขภาพสำหรับอายุ 1 เดือน – 3 ปี

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันที่ไม่มีประวัติสุขภาพเท่านั้น, เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการแถลงสุขภาพ

 

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

 
 • ขึ้นอยู่กับอายุ, เพศ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

หมายเหตุ

 

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาอ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 •  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247
 • ช่องทางติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา, CIMB Thai Care Center 0 2626 7777, CIMB Thai website www.cimbthai.com
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต