คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

คุ้มครองระยะยาว เงินผลประโยชน์จ่ายคืน สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
คุ้มครองระยะยาว
เงินผลประโยชน์จ่ายคืน
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • อายุระหว่าง 16 – 60 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

คุณต้องต้องชำระค่าเบี้ยล่วงหน้า 2 เดือน สามารถเลือกชำระแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน

 

สำหรับเบี้ยปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต (วีซ่า หรือ มาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร) สำหรับเบี้ยปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย 

สิทธิพิเศษและบริการ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

 • ถึงอายุ 99 ปี

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

 • ถึงอายุ 99 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกัน

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ดังนี้ Gold 200,000 บาท / Platinum 400,000 บาท / Preferred 950,000 บาท

 

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย

 • ไม่มี

 

ทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร) ฉบับ 172 และ 315)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

รายละเอียดความคุ้มครอง Gold Platinum Preferred
1. ซีไอเอ็มบี ไทย เฮลท์ พลัส จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 400,000 950,000
2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (อ.1 และ ขจ.)
(ขยายความคุ้มครองถึงกรณีฆาตกรรม ถูกลอบทำร้าย ภัยสงครามกลางเมือง จราจล กบฏ การนัดหยุดงาน) กรณีเสียสายตา หรือมือหรือเท้าจากอุบัติเหตุ
2.1 สูญเสียมือ เท้า สายตา ทั้งสองข้าง หรือ อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่สองข้างขึ้นไป รับ 100%* 300,000 600,000 1,500,000
2.2 สูญสียมือ เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว รับ 60%* 180,000 360,000 900,000
2.3 สูญสียนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ของมือข้างเดียวกัน โดยการตัดตั้งแต่ข้อนิ้วข้อที่สอง รับ 25%* 75,000 150,000 375,000
*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ (อ.1 และ ขจ.) หากเป็นอุบัติเหตุไฟไหม้โรงแรม โรงมหรสพ อาคารสาธารณะ หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากรถไฟ รถโดยสายประจำทาง ลิฟท์ รับค่าชดเชย 2 เท่า
3. สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ 80 (สพ.80)      
3.1 ค่าห้องพัก ค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งนึง) 3,000 4,000 3,000
3.2 ค่าห้องพัก ICU ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งนึง) 6,000 8,000 6,000
3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ (ค่ายา ค่าตรวจด้วยรังสี ฯลฯ) 30,000 35,000 30,000
3.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด 90,000 100,000 90,000
3.5 ค่าห้องผ่าตัด 9,000 10,000 9,000
3.6 ค่าวางยาสลบ 9,000 10,000 9,000
3.7 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ในฐานะผู้ป่วยนอก 6,000 8,000 6,000
3.8 ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอกซ์ และการตรวจในห้องปฏิบัติการ 6,000 6,000 6,000
3.9 ค่าธรรมเนียมแพทย์ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งนึง) 1,000 1,000 1,000
3.10 ค่ารักษาด้วยวิธี Stem Cell (สูงสุดตลอดชีพ) 300,000 300,000 300,000
4. สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน (รพ.)
4.1 รับเงินชดเชยกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน วันละ (สูงสุดไม่เกิน 1,250 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งนึง) 600 1,000 -
4.2 หากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรงต่อไปนี้ เอดส์, โรคมะเร็ง, โรคตับแข็ง, โรคโปลิโอ, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, การแข็งตัวของเนื้อเยื่อ โดยทั่วไปรับเงินทดแทน 20 เท่าของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน 12,000 20,000 -
5. สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ วีไอพี 6 เท่า (รพ.)
5.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลวันละ (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งนึง) - - 4,000
5.2 ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 6 เท่าของผลประโยชน์ ต่อปีกรมธรรม์) - - 200,000
5.3 ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) - - 400,000
5.4 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 30ครั้งต่อปีกรมธรรม์) - - 1,000
หมายเหตุ
1) การจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันแล้วไม่เกิน 150 วัน
2) ผลประโยชน์ข้อ 5.1 ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายในข้อ 5.2 และ 5.3
3) แผนความคุ้มครอง Preferred สำหรับสมาชิก CIMB Preferred ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามเงื่อนไขของธนาคาร

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต โทร. 1124

 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบมจ.ไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง