คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ ระยะเวลาคุ้มครอง สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
ระยะเวลาคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 65 ปี
 • ตอบคำถามสุขภาพและตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 • สามารถชำระเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน (ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก / ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบีทุกธนาคาร)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่ออายุ / ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต (วีซ่า หรือมาสเตอร์ หรือ เจซีบีทุกธนาคาร) และการหักผ่านบัญชีธนาคารสำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในปีถัดไป

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 
 • วางแผนทางการเงินสำหรับบุตรเพื่อเป็นทุนการศึกษา
 • ต่อยอดเป้าหมายได้อย่างมั่นคง
 • สร้างเงินก้อนได้ง่ายๆ แม้วัยเริ่มทำงาน
 • ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร ฉบับ 172)(เฉพาะสัญญาหลัก)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 3 รับความคุ้มครอง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 – 6 รับความคุ้มครอง 170% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7 - 20 รับความคุ้มครอง 220% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

*หมายเหตุ : กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 100.5% ของเบี้ยประกันภัย ที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

 

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 8 รับเงินคืนปีละ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 - 14 รับเงินคืนปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 - 19 รับเงินคืนปีละ 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินคืน 208% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 288% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

*หมายเหตุ : กรณีที่ 100.5% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 200,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่จำกัดจำนวน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันของบมจ.ไทยประกันชีวิต (สุขภาพ, รายได้)

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

อายุผู้เอาประกันภัย หมวดการชำระเบี้ยประกันภัย
รายปี (บาท) ราย 6 เดือน (บาท)  ราย 3 เดือน (บาท)  รายเดือน (บาท)
อายุ 1 เดือน -  50 ปี  282.00 146.64 76.14 25.38
อายุ 51 - 65 ปี 290.00 150.80 78.30 26.10

สัญญาเพิ่มเติม

 

1.  ฟรี ความคุ้มครองผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เฉพาะภัยมาตรฐาน)

กรณีผู้เอาประกันภัย (เฉพาะภัยมาตรฐาน) ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  บริษัทฯ  จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยที่ครบกำหนดชำระทันที หลังจากวันที่เริ่มทุพพลภาพจนถึงวันครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันอุบัติเหตุ และเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.)

สัญญานี้จะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม
 3. ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ

2.  สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2) ได้ความคุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีผู้ปกครองที่เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยรวม ตลอดสัญญาตามระยะเวลาคุ้มครองของ คบ.2 ที่เหลืออยู่

 

อายุรับประกัน

 

 • รับประกันภัยสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง  20 – 50 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เยาว์ต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน – 20ปีบริบูรณ์

 

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2)

สัญญานี้จะไม่คุ้มครองการเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

2. ขณะที่ผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม

3. ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ

หมายเหตุ

 
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2247 0247
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต