• ซีไอเอ็มบี ไทย มรดกคุ้มค่า 99/5

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองยาวถึงอายุ 99

 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 5 ปี ได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

รับเงินผลประโยชน์จ่ายคืน ตาม % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • รับเงินก้อน 100% เมื่อครบกำหนดสัญญา (ณ วันครบรอบกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี

รับผลประโยชน์เพิ่มเติม

 • ฟรี ผลประโยชน์การยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เฉพาะภัยมาตรฐาน)*
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา**

*ให้ฟรีสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 เดือน – 59 ปี เท่านั้น

**สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

 • 5 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

 • ถึงอายุ 99 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ไม่จำกัด

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย

 • ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย และงวดการชำระเบี้ยประกันภัย

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 – อายุ 99 ปี รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี  รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • อายุระหว่าง 1 เดือน – 70 ปี
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

 

 • สามารถชำระเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน (ต้องชำระล่วงหน้าสอง 2 เดือน)
 • สามารถชำระได้ผ่านบัตรเครดิต การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เช็ค เงินสด
 • สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในปีถัดไป

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบมจ.ไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777