• มรดกเพิ่มทรัพย์ 99/5 & 99/10 (มีเงินคืน)

รับเงินจ่ายคืน ตาม %
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
w

 • ระหว่างสัญญา รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี   ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงวันก่อนครบกำหนดสัญญา (อายุ 98 ปี)
 • รับเงินก้อน  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  เมื่อครบกำหนดสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ตามใจ
w

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันได้ตามใจคุณ ดังนี้

 • 5 ปี สำหรับประกันมรดกเพิ่มทรัพย์ 99/5 (มีเงินคืน)
 • 10 ปี สำหรับประกันมรดกเพิ่มทรัพย์ 99/10 (มีเงินคืน)

เลือกวิธีการชำระเบี้ยประกันได้หลากหลายทั้งในปีแรกและปีต่ออายุ

สามารถชำระเบี้ยประกันได้หลายวิธีตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น ชำระโดยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต (วีซ่า

หรือมาสเตอร์) หรือหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 99

w

คุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 99
พร้อมจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาและคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น-สูงสุด
  จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นขั้นต่ำ
  200,000 บาท
  สูงสุดไม่จำกัด             
 • ส่วนลดอัตราเบี้ยประกัน
  ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยและโหมดการชำระเบี้ยประกันภัย
 • การลดหย่อนภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดา
  เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี
  (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)  (เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) 
 • สัญญาพิเศษเพิ่มเติม
  ฟรี ทพ. สำหรับภัยมาตรฐานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

 • ชาย / หญิง  อายุรับประกัน  1 เดือน ถึง 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 99 ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
 • สามารถชำระเบี้ยประกันได้ผ่านบัตรเครดิต การหักบัญชีอัตโนมัติ เช็ค หรือเงินสด การชำระแบบเงินสดนั้นจะใช้ได้กับโหมดชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือนเท่านั้น
 • สำหรับโหมดชำระเบี้ยประกันรายเดือน จะต้องชำระเบี้ยประกันเบื้องต้นล่วงหน้าสอง (2) เดือน และสำหรับโหมดชำระเบี้ยประกันอื่นๆ จะต้องชำระเบี้ยประกันงวดแรกล่วงหน้า
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต โทร. 1124