• ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ท ไลฟ์ 16/7

คุณลักษณะเด่น

รับเงินผลประโยชน์จ่ายคืนกรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 รับเงินคืน ปีละ 3%*
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 รับผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา 200%*
 • รับผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุดถึง 221%*

 

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับความคุ้มครอง 16 ปี

 • รับความคุ้มครอง 16 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี    

 

รับผลประโยชน์เพิ่มเติม

 • ฟรี ผลประโยชน์การยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เฉพาะภัยมาตรฐาน)
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ยประกัน ได้
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(เฉพาะสัญญาหลัก)

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 • วางแผนทางการเงินสำหรับบุตรเพื่อเป็นทุนการศึกษา
 • ต่อยอดเป้าหมายได้อย่างมั่นคง
 • สร้างเงินก้อนได้ง่ายๆ แม้วัยเริ่มทำงาน
 • ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน
 • เปลี่ยนเงินเก็บให้กลายเป็นเงินก้อนได้ง่ายๆ จ่ายเบี้ยสบาย

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร ฉบับ 172)(เฉพาะสัญญาหลัก)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต*

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 3 รับความคุ้มครอง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 – 6 รับความคุ้มครอง 170 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7 – 16 รับความคุ้มครอง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*หมายเหตุ :กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 100.5% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วย ผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่า ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับ จำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่**

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 รับเงินคืน ปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • **หมายเหตุ: กรณีที่ 100.5% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าเงินครบกำหนดสัญญาข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้เอาประกันภัย

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

1. ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท

3. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด : ไม่จำกัด

4. ตอบคำถามสุขภาพและตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000บาท)

อายุผู้เอาประกันภัย

หมวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

(บาท)

ราย 6 เดือน (บาท)

ราย 3 เดือน (บาท)

รายเดือน (บาท)

1 เดือน – 50 ปี

277

144.04

74.79

24.93

51 – 60 ปี

281

146.12

75.87

25.29

61 – 70 ปี

285

148.20

76.95

25.65

 

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

รายปี

(บาท)

ราย 6 เดือน

(บาท)

ราย 3 เดือน

(บาท)

รายเดือน

(บาท)

จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 100,000 บาท

-

-

-

-

จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่  100,000 บาทขึ้นไป

4

2

1

0.33

 

สัญญาเพิ่มเติม

1. ฟรีผลประโยชน์การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย (ทพ.) หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เฉพาะภัยมาตรฐาน)
กรณีผู้เอาประกันภัย (เฉพาะภัยมาตรฐาน) ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ก่อนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  บริษัทฯ  จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยที่ครบกำหนดชำระทันที หลังจากวันที่เริ่มทุพพลภาพจนถึงวันครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย  ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันอุบัติเหตุ และเบี้ยสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองผลประโยชน์การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.)
สัญญานี้จะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม
3. ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ

2. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2) ได้
กรณีผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะยกเว้นเบี้ยประกันภัยตลอดสัญญาระยะเวลาสัญญาเพิ่มเติม คบ.2 ที่เหลืออยู่

- อายุรับประกันภัยสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง  20 – 50 ปี
- ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เยาว์ต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน – 20ปีบริบูรณ์

ข้อยกเว้นโดยย่อ สำหรับความคุ้มครองการชำระเบี้ยประกันภัย (คบ.2)
สัญญานี้จะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2. ขณะที่ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยปฏิบัติหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปราม
3. ขณะขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ หรือขณะขับขี่ หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ

 

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 • สามารถชำระเป็นรายปี,ราย 6 เดือน,ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน (ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน)
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก / ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต (วีซ่า มาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร) สามารถชำระได้เฉพาะในปีแรก
 • ชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่ออายุ / ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค และการหักผ่านบัญชีธนาคาร
  สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในปีถัดไป

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์สิ้นความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต