• ซีไอเอ็มบี ไทย การันตี รีเทิร์น 12/6

คุณลักษณะเด่น

รับเงินผลประโยชน์จ่ายคืนกรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และ 4 รับเงินคืน ปีละ 6%*
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 และ 8
 • รับเงินคืน ปีละ 8%*
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 และ 12
  รับเงินคืน ปีละ 10%*
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา 600%*
 • รับผลประโยชน์ตลอดสัญญา สูงสุดถึง 648%*
 

* ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุ้มครองถึง 12 ปี

 • รับความคุ้มครอง 12 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี 

รับผลประโยชน์เพิ่มเติม

 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

 • สมัครง่าย ไม่ต้องแถลงหรือตรวจสุขภาพ
 • วางแผนการเงินในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
 • เพิ่มมูลค่าของเงินอย่างคุ้มค่าในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 6 ปี
 • ตอบโจทย์เรื่องสะสมทรัพย์ระยะสั้น
 • ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 12 ปี
 • ผลตอบแทนรวดเร็วทันใจ ชัดเจนและแน่นอน

สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร ฉบับ 172)

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต*

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับความคุ้มครอง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับความคุ้มครอง 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับความคุ้มครอง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับความคุ้มครอง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับความคุ้มครอง 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6-9 รับความคุ้มครอง 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 10-12 รับความคุ้มครอง 610% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*หมายเหตุ; กรณีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตที่ได้ชำระให้แก่บริษัทมาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับจำนวนที่มากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 และ 4 รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6 และ 8 รับเงินคืนปีละ 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10 และ 12 รับเงินคืนปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 1 เดือน - 75 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด
  - อายุ 1 เดือน – 70 ปี : 30 ล้านบาท
  - อายุ 71 – 75 ปี : 15 ล้านบาท

(นับรวมแบบ GIO ทุกกรมธรรม์และเบี้ยประกันภัย ทุกช่องทางของบมจ.ไทยประกันชีวิต)

อัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000บาท)

 • อายุ 1 เดือน – 65 ปี : 988 บาท
 • อายุ 66 – 75 ปี : 990 บาท

ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 500,000 บาท : ไม่มีส่วนลด
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป : 5 บาท

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ปีแรก สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต (วีซ่า มาสเตอร์ หรือ เจซีบี ทุกธนาคาร) สามารถชำระได้เฉพาะในปีแรก
 • ชำระเบี้ยประกันภัย ปีต่ออายุ สามารถชำระด้วยเงินสด เช็ค และการหักผ่านบัญชีธนาคาร
  สำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในปีถัดไป

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์สิ้นความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต