• ประกันชีวิตควบการลงทุน ยูนิตลิงค์ ชำระเบี้ยรายงวด 15/5

ประกันชีวิตควบการลงทุน YOUR Choice - Regular Premium - Value Linked

 • แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี เลือกความคุ้มครองได้ตามใจ (ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์)

ความคุ้มครองของ YOUR Choice - Regular Premium - Value Linked

 • ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา (Maturity Benefit) บริษัทฯ จะจ่ายมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกรมธรรม์
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (Death Benefit) บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย บวกมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • สิทธิการให้ความคุ้มครองชีวิตในกรณีมูลค่ากรมธรรม์เท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ (Non Lapse Guaranteed Benefit) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยหลักทุกงวดต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการชำระเบี้ย แม้ว่ามูลค่ากรมธรรม์จะมีค่าติดลบผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปีแรก โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยหลักอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย และ

2.ไม่เคยมีการถอนเงินจากกรมธรรม์จากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก และ

3. ไม่เคยทำการลดเบี้ยประกันภัยหลัก ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ยังชำระไม่ครบ (ถ้ามี) เป็นหนี้สิน ที่บริษัทจะต้องหักออกจากผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ความยืดหยุ่นในการประกันภัยของ YOUR Choice – Regular Premium - Value Linked

 • การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก (RP) (Premium Holiday) ⦁ ผู้เอาประกันภัยสามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลักได้หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยครบ 2 งวดสำหรับรายปี 4 งวดสำหรับราย 6 เดือน 8 งวดสำหรับราย 3 เดือน และ 24 งวดสำหรับรายเดือน และมีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างการหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ ยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในกรมธรรม์ทุกๆ เดือน ซึ่งจะส่งผลกระทบอาจทำให้มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอและความคุ้มครองชีวิตของกรมธรรม์ฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามสัญญาประกันภัย ซึ่งอาจทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนครบสัญญาประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยหลักยังไม่ครบ 2 ปี และไม่ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน ย่อมทำให้กรมธรรม์นี้สิ้นผลบังคับ หากกรมธรรม์นี้มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์จะถูกเวนคืนโดยอัตโนมัติ

การถอนเงินจากมูลค่ากรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยสามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดย

ยื่นคำร้องมายังบริษัทฯ โดยระบุกองทุนภายใต้กรมธรรม์ที่ต้องการถอน

มูลค่ากรมธรรม์ของเบี้ยประกันภัยหลัก ภายหลังหักหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาทโดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้รับคำร้องและอนุมัติ

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ของ YOUR Choice - Regular Premium - Value Linked

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ หลัก 5 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกกำหนดให้ชำระเป็นแบบรายปีเท่านั้น สำหรับการชำระค่าเบี้ยงวดปีถัดไปสามารถเลือกชำระแบบ รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน หรือ รายปีได้
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • แบบประกัน YOUR Choice - Regular Premium -  Value Linked เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน “แบบเอฟดับบลิวดี ยูนิตลิงค์ 15/5”

 

คุณลักษณะเด่นเพิ่มเติม

กล้าที่จะให้อิสระ

 • กำหนดสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และการลงทุนได้ตามความต้องการ
 • เลือกความคุ้มครองชีวิตได้สูงสุดถึง 50 เท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุผู้ขอเอาประกันภัย
 • วางแผนพอร์ตการลงทุน และสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกสถานการณ์โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

 

กล้าที่จะให้ความคล่องตัว

 • ปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • สร้างโอกาสในการลงทุนโดยชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up)
 • สามารถหยุดพักชำระเบี้ยฯ หรือถอนเงินบางส่วนในช่วงเวลาจำเป็น

 

กล้าที่จะให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า

 • สิ้นปีที่ 5 รับโบนัสพิเศษ 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักสะสมที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
 • รับประกันว่ากรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลา 15 ปี (5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี)
 • กรณีครบกำหนดสัญญา มีสิทธิขอต่ออายุกรมธรรม์ได้ทุกๆ 15 ปี สูงสุดไม่เกินปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี

หมายเหตุ : เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

 • อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน - 65  ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • การแถลงสุขภาพตามจริงเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ การพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัน
 • การแถลงสุขภาพเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณารับประกันภัย ต้องตอบคำถามเป็นจริงทุกข้อการแถลงเท็จหรือปกปิด
 • ข้อความจริงใดๆ อาจจะเป็นเหตุให้บริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกัน และปฏิเสธสินไหมได้

สิ่งที่ผู้เอาประกันควรรู้

 1. เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย หากต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยสูง ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วยและจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุมากขึ้น
 3. ค่าใช้จ่ายไม่คงที่แม้จ่ายเบี้ยคงที่ ค่าการประกันภัยจะแปรผันกับอายุผู้เอาประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์จะแปรผันกับผลตอบแทนของกองทุน โปรดดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามเล่มกรมธรรม์
 4. ถอนเงินจากกรมธรรม์ได้ การถอนเงินจากกรมธรรม์หรือเวนคืนกรมธรรม์ใน 5 ปีแรก จะมีค่าธรรมเนียมโปรดดูรายละเอียดในตารางค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมด จากเล่มกรมธรรม์
 5. เงินลงทุนถูกหักไปชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ทุกเดือน ค่าใช้จ่ายจะหักจากเบี้ยประกันภัยที่จ่ายและจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน และถ้าเบี้ยประกันภัยและเงินลงทุนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ ดังนั้นผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและดูแลการลงทุนให้เติบโต มิฉะนั้นต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษเพื่อให้กรมธรรม์ไม่สิ้นผลบังคับ
 6. ลดหย่อนภาษีได้เพียงบางส่วน จะลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่าดำเนินการประกันภัย ค่าการประกันภัย และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ส่วนที่นำไปลงทุนจะลดหย่อนไม่ได้
 7. ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน ส่วนเงินที่นำไปลงทุนจะไม่มีการรับประกันผลตอบแทน การแสดงตัวอย่างมูลค่ากรมธรรม์เพื่อเป็นประโยชน์ในความเข้าใจเท่านั้น

ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติ

 1. พิจารณาความพร้อมทางการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องก่อนตัดสินใจทำประกัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ ผูกพันทางการเงินในระยะยาว
 2. ทำความเข้าใจ ความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัยและส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทำประกัน
 3. แม้ว่าข้อมูลและตัวเลขในเอกสารการขายมีความซับซ้อน ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องศึกษาทำความเข้าใจและสอบถามผู้ขายเมื่อมีข้อสงสัย
 4. ควรกรอกให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและตรวจสอบรายละเอียดก่อนลงนาม
 5. เรียกรับหลักฐานการรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง โดยต้องสังเกตว่าเป็นหลักฐานของบริษัทฯ จริง
 6. ให้ความสำคัญในการตอบคำถามทางโทรศัพท์จากบริษัทฯ ภายหลังการซื้อกรมธรรม์
 7. ติดตามและให้ความสำคัญกับเอกสารที่ได้รับจากบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
 
 
หมายเหตุ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันภัยเท่านั้น รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) โทร.1351

คำเตือน : ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัยเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์