• ซีไอเอ็มบี ไทย มรดกคุ้มทุน 85/5

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองยาวถึงอายุ 85 ปี

จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี

 

รับเงินผลประโยชน์จ่ายคืน ตาม % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับเงินก้อน 120% เมื่อครบกำหนดสัญญา (ณ วันครบรอบกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี)

รับผลประโยชน์เพิ่มเติม

 • ฟรี ผลประโยชน์การยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (เฉพาะภัยมาตรฐาน)*
 • รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา**

*ให้ฟรีสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 เดือน – 59 ปี เท่านั้น

**สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร)

 

 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
  5 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง
  ถึงอายุ 85 ปี

 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 1. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ไม่จำกัด
 • ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย
  ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย และงวดการชำระเบี้ยประกันภัย

 • สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
  เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 – 5 รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6 – อายุ 85 ปี รับความคุ้มครอง 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่

 • ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 85 ปี รับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • อายุระหว่าง 1 เดือน – 70 
 • ปีตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

 

 • สามารถชำระเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน (ต้องชำระล่วงหน้าสอง 2 เดือน) 
 • สามารถชำระได้ผ่านบัตรเครดิต การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เช็ค เงินสดสำหรับการชำระแบบหักบัญชีธนาคาร จะมีการเก็บข้อมูลบัญชีและธนาคารล่วงหน้าในแบบคำขอเอาประกันภัย และจะเริ่มหักบัญชีในปีถัดไป

 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต โทร. 1124
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบมจ.ไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า