• ซีไอเอ็มบี ไทย แคช โพรเทคชั่น พลัส

แผนประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่คุ้มครองภาระหนี้คงค้าง

 • เสียชีวิตจากทุกกรณี (เจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ) จ่ายตามตารางทุนลดตามสัญญาสินเชื่อตลอดอายุเงินกู้หรือตลอดระยะเวลาทำประกัน
 • กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวจ่ายค่างวดแทนสูงสุด 180 วัน
 • เพิ่ม กรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ จ่าย 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น (จำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ) ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทุกกรณี (เจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ)
 • ให้ความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากทุกกรณี (เจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุ)
 • ให้ความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว
 • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

ระยะเวลาคุ้มครอง

 • 1 - 7 ปี (ไม่เกินระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ หรือตลอดระยะเวลาทำประกัน)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด เท่ากับวงเงินสินเชื่อ หรือไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บการชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ภายใต้เงื่อนไขของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 315)

 

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคลของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี (เมื่อรวมกับระยะเวลาคุ้มครองแล้วอายุต้องไม่เกิน 67 ปี)
 • ตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขของ บมจ.ไทยประกันชีวิต

 

 • ชำระเบี้ยครั้งเดียว โดยหักค่าเบี้ยประกันภัยจากวงเงินกู้สินเชื่อบุคคล
 • ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย / ระยะเวลาเอาประกันภัย / เพศ / อายุของผู้เอาประกันภัย

 

หมายเหตุ

 • การทำประกันไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ พิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต โทร. 1124
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.ไทยประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบมจ.ไทยประกันชีวิต

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบมจ.ไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า