คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

คุ้มครองอุบัติเหตุ คล่องตัวสูง
คุ้มครองอุบัติเหตุ
คล่องตัวสูง

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี

 • เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง คล่องตัวด้วยบริการฝาก-ถอน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เปิดได้เฉพาะบุคคลธรรมดาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และผู้ที่เปิดบัญชีจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (ในกรณีที่ลูกค้าเปิดมากกว่า 1 บัญชี จะได้รับความคุ้มครองเพียงบัญชีแรกบัญชีเดียว)
 • กรณียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุหนึ่งวัน สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
 • กรณีปิดบัญชีก่อนครบ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนระยะเวลาที่กำหนด 500 บาท

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • กรณีชาวต่างชาติต้องใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน

เงื่อนไขการประกันภัย

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • รับประกันภัยโดย

 • ผู้สมัครควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล