• เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์

ฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ
สูงสุด 1 ล้านบาท

มอบประกันคุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงิน 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชี สูงสุด 1 ล้านบาท ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 

ดอกเบี้ยสูง

 

ได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีชาวต่างชาติต้องใช้หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • เปิดได้เฉพาะบุคคลธรรมดาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี และผู้ที่เปิดบัญชีจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • กรณีผู้เปิดบัญชีที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น (ในกรณีที่ลูกค้าเปิดมากกว่า 1 บัญชี จะได้รับความคุ้มครองเพียงบัญชีแรกบัญชีเดียว)
 • กรณียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุหนึ่งวัน สูงสุดถึง 1 ล้านบาท (กรณีประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท)
 • กรณีปิดบัญชีก่อนครบ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จะต้องชำระค่าธรรมเนียมปิดบัญชีก่อนระยะเวลาที่กำหนด 500 บาท

เงื่อนไขการประกัน

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

รับประกันภัยโดย บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

 • ผู้สมัครควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยวินาศภัย ธนาคารให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย กรุณาติดต่อ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย โทร. 0 2657 2523
 • การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภั

 

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก 

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777