• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

 

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ (ดาวน์โหลด)

วงเงินฝาก (บาท) อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)         
ไม่เกิน 10,000 บาท (A) 0.20%
ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาท (B)  2.00%
ส่วนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 บาท (C) 1.00%
ส่วนที่เกิน 100,000 บาท (D) 0.20%

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (A) = 0.20% (B) = 0.20%-1.64% (C) = 1.32%-1.64% (D) = 0.20%-1.32%

หมายเหตุ การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า

อัตราดอกเบี้ยข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง *
*อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดของธนาคาร

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : CIMB THAI Digital Banking หรือสาขา หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
 • เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกสิ้นเดือน ตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 • สามารถใช้เป็นบัญชีเพื่อใช้บริการอื่นๆ เช่น เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ย เป็นบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
 • บัญชีนี้สามารถผูกกับบัตรเดบิต ชิลดี เพื่อการชำระสินค้าหรือกดเงินสดจากเอทีเอ็ม
 • ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได (Split Rate)
 • ผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย” เปลี่ยนชื่อเป็น “เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย” ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ผลิตภัณฑ์ “บัตรเดบิต Digital Savings” เปลี่ยนชื่อเป็น “บัตรเดบิต ชิลดี” ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ โทร.02 626 7777
 •  

- โปรโมชั่น!  สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย คลิกที่นี่