• เงินฝากประจำซีเนียร์

เงินออมงอกเงย
แม้เข้าวัยเกษียณ

 • เปลี่ยนเงินก้อนจากบำเหน็จหรือเงินเก็บจากการทำงานเป็นการลงทุนเพื่อรับดอกเบี้ย
 • ดอกเบี้ยสูงและคงที่ตลอดระยะเวลาฝาก

ไม่ต้องเสียภาษี
w

ธนาคารจะไม่หักภาษีจากดอกเบี้ย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากประจำในปีภาษี ไม่เกิน 30,000 บาท 

มีจ่ายทันใจทุกเดือน
w

สามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดหรือแบบรายเดือนเพื่อนำดอกเบี้ยมาใช้จ่ายประจำวันก็ได้

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

 • จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,800,000 บาท หรือตามที่ธนาคารกำหนด
 • ระยะเวลาฝาก 12 เดือน
 • ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติ จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนในทะเบียนบ้าน
 • เปิดบัญชี 1 คน ต่อ 1 บัญชี และฝากได้ 1 รายการฝากเท่านั้น
 • ประเภทบัญชีเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมทุกประเภท "เพื่อ", "โดย", "และ", "หรือ" และบัญชีประเภทคณะบุคคล) เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 • จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ย

 

 • บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติ จะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนในทะเบียนบ้าน 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ