• รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี
    ซีไอเอ็มบี ไทยและมียอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และมียอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับลูกค้าใหม่ ที่เปิดบัญชีและยืนยันตัวตน ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven

1.       ลูกค้าที่ ใช้บริการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อ

  • ลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking
  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ผ่านบริการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven เสร็จเรียบร้อย
  • มียอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย โดยจะต้องนำเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

2.       ลูกค้าต้องไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน จึงมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้ โดยลูกค้าต้องใช้บริการยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven แล้วเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ให้สำเร็จ จึงจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven

3.       ลูกค้าสามารถศึกษาขั้นตอนการยืนยันตัวตน ผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven ได้ที่ https://www.cimbthai.com/th/personal/products/digital-banking/test1.html

สำหรับลูกค้า ที่เปิดบัญชี ผ่าน สาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

1.       ลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อ

  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
  • ลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking
  • มียอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย โดยจะต้องนำเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

2.       ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking จึงมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้ โดยลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking พร้อมกัน ภายในวันเดียว จึงจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven

 

สำหรับลูกค้า ที่มีแอป CIMB THAI Digital Banking อยู่แล้ว เมื่อเปิดบัญชี ผ่าน สาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking

1.     ลูกค้าสมัครผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ธนาคารกำหนด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท เมื่อ

  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
  • มียอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย โดยจะต้องนำเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

2.       ลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จึงมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1.       ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย และแอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking จนถึงวันที่ได้รับ M-Coupon 7-Eleven  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการรับ M-Coupon 7-Eleven นั้นๆ ทันที

2.       ลูกค้าต้องคงยอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย จนกว่าจะได้รับ M-Coupon 7-Eleven 100 บาท

3.       ลูกค้า จะได้รับ M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 บาท ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้เท่านั้น ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย โดยสามารถนำไปใช้ได้กับการซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน 7-Eleven สาขาที่ร่วมรายการ

4.       ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน สามารถรับได้ 1 สิทธิ์ จำกัด 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อรับสิทธิประโยชน์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

5.       ผลตอบแทนจาก M-Coupon 7-Eleven มูลค่า 100 เทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี (เมื่อคิดจากยอดเงินฝากในบัญชี 10,000 บาท)

6.       รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถเพิ่มเติมยอดใน M-Coupon 7-Eleven ได้ และไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

7.       ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

8.       ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ

9.       เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด

10.       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 626 7777

 

เงื่อนไขการใช้ M-Coupon 7-Eleven

1.       โปรดแสดง M-Coupon 7-Eleven กับพนักงานก่อนชำระเงิน

2.       M-Coupon 7-Eleven สามารถใช้ได้ที่ร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น หมอชิต 2 จุด 1, บู้ทหมอชิต 2 จุด 2, หมอชิต 2 จุด 3, หมอชิต 2 จุด 4, หมอชิต 2 จุด 5, เมเจอร์รังสิต, อาคารจอดรถศุลกากร P-2, เกาะหลีเป๊ะ, สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาเข้า, Airport Link, อาคารจอดรถโซน 3 สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานดอนเมือง จุด 2, Booth ท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 8, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 1, สนามบินนานาชาติภูเก็ตจุด 2, หลีเป๊ะ walking Street, ร้านค้าสวัสดิการการบินไทย, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, เมเจอร์รังสิต จุด 2, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ประตู1, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จุด 2, รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, เจริญสุขมงคลจิต(Sky lane), สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 ประตู 8, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, สนามบินอู่ตะเภา (บมจ.PTTOR) และ Phuket Airport

3.       M-Coupon 7-Eleven ใช้ชำระสินค้าที่ร้าน 7-Eleven แทนเงินสด ได้ (ยกเว้น เหล้า, เบียร์, บุหรี่, ไพ่, นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ปี, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก.,กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด, สลิปเติมเงิน, เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด, บัตร A-Cash, บัตรเกมส์ Ran, สลิปเกมส์, สลิปช่องรายการและสลิป อินเตอร์เน็ตทุกชนิด, โทรศัพท์เคลื่อนที่, แท็บเล็ต, กล่องรับ สัญญาณทุกชนิด, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, สินค้า TEN TEN, TG59, Holen, Kokubu,  Morningkiss, โมนันทิตา, สมุนไพรหอมระเหย Aroma, บริการเติมเงิน Smart Purse, แพ็กเกจทรูทุกรูปแบบ, แสตมป์ไปรษณียากร, ตั๋วเครื่องบิน, สินค้าการกุศล, พรีเมี่ยมทุกชนิด, 24-Catalog)

4.       M-Coupon 7-Eleven ประเภทแทนเงินสด ใช้ชำระสินค้าที่มียอดซื้อรวมทั้งหมด เท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าคูปองที่ระบุ

5.       M-Coupon 7-Eleven สามารถสแกนใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

6.       ระยะเวลาการใช้ส่วนลด : 1 มกราคม 2564 – 15 มีนาคม 2564