• บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน* อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน* อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี

  • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
  • ระยะเวลาฝาก  1 - 31 สิงหาคม 2563

* อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร